شبهه تنافی دانش وددین
قران کریم که بحق تبیانا لکل شیء است مجموعاً از 77٬400 کلمه تشکیل شده است اما چون خداوندی آن را تشکیل و ترکیب فرموده است که بی‌نیاز از تفصیل کلام است میتواند در کلماتی معدود مفاهیم بسیاری را انتقال و تعلیم ‌دهد و یکی از معجزات بزرگ قرآن کریم نیز همین است - بنا بر این کلمات قرآن کریم را می‌توان بذر علوم نام نهاد و کشتزار آنرا نهاد انسانها دانست که در آنها بذر علوم پرورده شده در قرآن کریم متناسب با تاثیر آن‌ها و تأثر استعدادهای خدادادی به بار می‌نشیند برای نمونه می‌فرماید :- هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها..شما را از مواد زمین آفریده واز شما می‌خواهد که به آبادانی وعمران آن بپردازید آیه 61 سوره 11 . چون این یک خواست خداوند است هر انسانی بر حسب استعداد وتوان خدادادی خود باید بداند که زمین چه مقدار استعداد عمران و آبادانی دارد و انجام آن به چه نوع علوم وچگونه قنون وابزاری نیاز دارد تا تکالیف خدا خواسته خود را عملی نماید یا می‌فرماید:- ولکم فی القصاص حیات :- زندگی شما در قصاص استمرار می‌یابد و قصاص به معنی آنست که هر گونه ستم و برخوردی با شما شد بهمان شکل عکس‌العمل انجام دهید و تشریع این تکلیف منحصربه‌فرد نیست بلکه شامل ملت‌ها در برابر ملت‌ها هم می‌شود یعنی در اگر ملتی با هر گونه رفتار و ابزاری به شما آسیب رسانیده شما هم به همان گونه تلافی کنید تا بشودقصاص. و بنابراین موضوع فقط به فرد به فردمحدود نمیشود بلکه اجتماع در برابر اجتماع و ملت در برابر ملت و دین در برابر کفررا نیز شامل میشود ولذا معلوم می‌شود که برای انجام یک چنین تکلیفی چه مقدار علوم و فنون برای حفظ شرافت ایمانی یک نظام ضروری می‌باشد. نیز طبق یکی از مفاد آیه 736 از سوره بقره و آیات دیگر هر مسلمان باید از تمام پیامبران پیروی نماید ,خاصه اینکه در قرآن کریم از عملیات توسیعی/مدنی هر یک به عظمت یاد شده باشد:- حضرت یوسف مدیریت ثروت صنعت کشاورزی و رفاه مردم مصر را برعهده گرفت حضرت داود سلطنت و نظام دفاعی فلسطین را, حضرت داود تمدن یهودرا بنیاد نهاد حضرت نوح برای نجات مؤمنان طبق نقشه و فرمان الهی کشتی ساخت و می‌دانیم که هر یک از امور دینی مذکور به چه مقدار علوم و فنون بستگی دارد و در زمان ما امور مدنی و دفاعی وجهادی و رفاهی در تناسب با مقتضیات زمان با چه مقدار علوم و فنون به صورت واجب مربوط می‌شود . بنده انگاه که به مفاد و رهنمودهای اینقبیل آیات وآیاتی مانند واعدوا لهم من قوه و من رباط الخیل ......می اندیشم و ودامنه بی نهایت وسیع وضرورتهای علمی/فنی/مالی ...را که باید متناسب با متضیات زمانها باشد در نظر میگیرم تمام اندا مم به لرزه در می آید ونزدیک میشود که قالب تهی کنم! در مورد سر عنوانهایی ازعلوم نیز که در قرآن به آنها اشاره شده است باید تاابد تحقیق و ایحا دعلم وصنایع و فنون کرد بحدیکه که تصور اندک آن هم عقول را حیران میکند. علاقمندان برای مزید اطلاع می‌توانند به مقاله‌ای به قلم این بند ه که با عنوان "ارزیابی علوم بر اساس تعاریف قرآن کریم" که در شماره‌های 07 و هشت سال 41 مجله مکتب اسلام منتشر شده است مراجعه فرمایید