موضوعهای مهم و جالب توجه

پیشنهاد مربوط به بحران حقوقها ومزایای سرسام آور مدیران -جعفر ناظم رعایا د

ولت میتواند با استفاده از مجوزهای مر بوط به بحرانها برای تسکین آلام روحی مردم به تمام وزارتخانه ها وسازمانهادستور دهد که از ماه خرداد تا دستور ثانوی به هیج مدیری بیش از15 ملیون (وآن هم علی الحساب ) پرداخت نشود- وهمزمان با جدیت تمام اصل موضوع را با یک شجاعت انفلابی رسیدگی قانونی نماید وپس از تعیین تکلیف قانونی با سوء استفاده کنندگان تسویه حساب نماید وضمنا لایحه لازم را برای رفع ابهام از حقوقها ومرایای عادلانه متناسب با شئون یک نظام انقلابی تدوین و به مجلس تقدیم نماید

بیان نظر نویسنده : جعفر ناظم رعایا 6/4/95

در خصوص برداشتهای هنگفت بسیاری از مدیران ,بنام حقوق! وجود اینقبیل نا هنجاریهاوبیعدالتی های گوناگونی که دم به دم در امور مختلف یک نظام منتسب به جمهوری انقلابی اسلامی ایران است -افشا میشود سبب وهن نظام میگردد وباید در تقدم ضروریات مورد توجه نمایندگان مچلس قرار گیرد ومنتظر نمانند تا موردی افشا شودتا اقداماتی انجام شود بلکه باید درعین حال اقدامات پیشگیرانه لازم را همیشه مرعی دارند که تکرار نگردد

در برابر اها نتها مداومی که به مسلمانان روا میدارند

نویسنده:   جعفر ناظم رعایا 

بعنوان یک ایرانی مسلمان از مسئولان رده بالای کشور میخواهم که سازمانی متشکل از گروهی از محققان منصف ایجاد شود تا جنایاتی را که غربیان در ظرف سه قرن اخیر در شرق (آسیا و آفریقا ) با حمله های نظامی استعماری و نسل کشی وتحمیل سلطه شخصی و دست نشانده های خود وتخریب تمدن وغارت اموال ومنابع و معادن واضمحلال هویت و فرهنگ و مدنیت و هتک نوامیس این قاره های کهن تمدن ساز انجام دادند -بر رسی مداوم نمایند و تحقیقات و روشنگریهای آنان توسط فرستنده های رادیو تلویزیونهای قوی که بهمین منظور ایجاد میگردد وسایر امکانات ارتباط جمعی در سراسر جهان -بطور مداوم منتشر گردد تا معلوم گردد تروریست و وحشت آفرین کیست. آخر تاکی باید در حالت انفعالی بی تفاوتی و تحمل اهانت و خواری باقی ماند؟ نیز از مدیرت محترم درد آشنای تابناک استدعا دارد بمنظور کمک به حفظ شرافت دینی و ملی این موضوع را بنحو مقتضی در جریان قرار دهد در برابر اها نتهای مداومی که به مسلمانان روا میدارند نویسنده :جعفر ناظم رعایا بعنوان یک ایرانی مسلمان از مسئولان رده بالای کشور میخواهم که سازمانی متشکل از گروهی از محققان منصف ایجاد شود تا جنایاتی را که غربیان در ظرف سه قرن اخیر در شرق (آسیا و آفریقا ) با حمله های نظامی استعماری و نسل کشی وتحمیل سلطه شخصی و دست نشانده های خود وتخریب تمدن وغارت اموال ومنابع و معادن واضمحلال هویت و فرهنگ و مدنیت و هتک نوامیس این قاره های کهن تمدن ساز انجام دادند -بر رسی مداوم نمایند و تحقیقات و روشنگریهای آنان توسط فرستنده های رادیو تلویزیونهای قوی که بهمین منظور ایجاد میگردد وسایر امکانات ارتباط جمعی در سراسر جهان -بطور مداوم منتشر گردد تا معلوم گردد تروریست و وحشت آفرین کیست. آخر تاکی باید در حالت انفعالی بی تفاوتی و تحمل اهانت و خواری باقی ماند؟ نیز از مدیرت محترم درد آشنای تابناک استدعا دارد بمنظور کمک به حفظ شرافت دینی و ملی این موضوع را بنحو مقتضی در جریان قرار دهد

به خیانتگر اختیار مده

این گناهان که آشکار بود              مینماید که در نهان چه شود

آنکه از بذر میکند برداشت           هر چه دستش دهی نخواهد کاشت

مال دست حرامخوار مده             به خیانتگر اختیار مده