یاد داشت پیرامون توافق هسته ای

ید داشت  پیرامون توافق هسته ای مورخ 27/10/94.........................................نویسنده   جعفر ناظم رعایا

امید است دولتمردان اجازه ندهند که تاسیسات عظیم اتمی که مردم با تحمل محرومبتهای توانفریسا در انواع گذر گاههاوتنگناهای سخت و نفس گیرهزینه های هنگفت ایجاد آنهار ا پرداخته اند راکد بمانند واز هم اکنون با برنامه ها و طرحهای دقیق و حساب شده اجرایی ایران را به یک مرکز تولید تجارت جهانی اتمی افتخار آفرین مبدل نمایند