÷حق باطل است یاباطل حق

باطل حق است یاحق باطل نویسنده

:جعفر ناظم رعایا

ین درست است که رضا شاه و پسرش محمد رضا دست نشانده ومطیع غربیها بودند ودر دوره آنها بعلت جنگهای جهانی اول و دوم که توسط غربیها براه انداخته شد آسیبهای بسیار عظیهی بر ملت مظلوم ایران وارد گردید مانند حملات مستقیم نظامی واشغالات متجاوزانه و استعمارگرانه که سبب توقف پیشرفتهای مدنی وانهدام وتضییع طرحهای اجرایی وانجماد مغزهای متفکر ورکود گسترش دانش چندین نسل وانهدام بنیادهای زیر بنایی وبکار گیری تمام امکانت روبنایی© وزیر بنایی ما بنفع جنگهای بین خودشان براه انداخته بودند واشاعه وبا وطاعون وبیماریهای مقاربتی که بیش از بیست ملیون مردم مارا به هلاکت رسانید وسرکوب کردن دکتر مصدق وبرگزیدگان وآزادیخواهان طرفدار ملت و دولت ومسخ چهره ملی شدن نفت وتحمیل قرار دادهای استعماری ننگین تر و حتی انواع تدلیسهایی که در اجرای همان قرادادهای ننگین در امر نظارت و دخالت مردم درهمان تعهدات خودساخته کرده بودند و کودتاها وکا ر شکنیها ودشمن تراشیها وجنگهای تحمیلی ووووو وسرانجام مردم مارا ناگزیر از رستاخیز بر علیه دست نشاندگان کرد هنوز هم دستهای ناپاک و خون آلود خودرا از سر ما بر نمیدارند اکنون هم که این قرارداد برجام را خود آنها بدفرجام کرده اند انتظار این نیست که وزارت امور خارجه که باید حامی مناسب حقوق یک نظام انقلابی در خارج باشد اعتراضی این چنین مهربانانه برعلیه متجاوزانی که هنوز هم مارابیشتر وبیشتر تحت فشار قرار میدهند صادر نماید! این درست است که انقلاب ما به منظور کوتاه کردن دست دست نشاندگان زور گویان جهانی صورت گرفت اما زیانها وخسارتهای جانی ومالی متجاوزان به کل ملت ماوارد شد نه به خانواده هایی که به ناروا بر ما مسلط کرده بودند وقسمت عمده مشکلات بیشمارکنونی کشور ما ناشی از خسارتهایی است که از قبل از انقلاب به ما ملت وارد کرده اند - چرا آنها غرامت لگد خوردن مردمشان از پای مگسی حتی درخانه خودشان رااز ما مطالبه میکنند ولی ما اینهمه خسارتهاییی را که در طول یک قر ن بر ما وارد کرده اند نادیده می انگاریم؟چرا چون به دوره شاه مربوط است ؟ پس حقوق مردم که باید حفظ شود چه میشود ؟چرا دیگرا ن بناحق برای مردمشان حقوق هرچند باطل وصول میکنند وما حقوق مسلم مردممان را نادیده میدانیم!