مطالب جدید

انتقاد

منصفانه بایداز خانم ابتکار  انتقاد کردو انتظار داشت.

از زمان آغاز جنگ تحمیلی بر ایران تاکنون پیوسته زمینهای همسایگان حنوبی ما زیر فشاز   نانکها -بلدوزرها-نفر برها -کامیونهاووسایل حمل ونقل بیشمار و انواع سلاحهای سبک و سنگین وکندن پناهگاهها وایجاد خاکریزها واردوگاهها وخشگانیدن هور ها وبرکه ها بوده است که هریک به تنهایی کافی بوده است تا پوششهای گیاهی زمینهارا نابود وخاکهای تثبیت شده را  شخم زده وتبدیل به خاک نرم وقابل حمل توسط با دها بنمابد .هرکس حرکت بک بلدوزر  یا تانک ویا.... رادر بیابانهای خشگ دیده باشد جز جنگ افروزا ن هیچکس دیگررا عامل و مقصر تشدید گرد وخاک در خوزستان وسرایت کمتر آن در سایر نقاط ایران نخواهد شمرد. متاسفانه در امر دفاع در برابر داعش تاخت وتازهای وسایل جنگی  مربوط به دفاع از امنیت کشور ها یعنی  زمین فرسایی و گرد وغبار سازی استمرار دارد و لذا وعده ووعیدها در شرایط  کنونی تاثیری مثبت و ضمانت اجرایی در کوتاه مدت نخواهد داشت .بنابراین بانوی نامبرده تنها قصوری که در اینخصوص دارداینست که برای دلجویی وآرامش دهی مردم به جنوب نرفته اند.

در مورد  هزینه سفر وپرداختن به امور سیاسی نیز باید دید که در مقایسه با همترازان ایشان تا چه اندازه زیاده روی داشته اند وگرنه باید یک حسابرسی  عمومی در اینقبیل موارد بر قرارگردد؟