من چند می ارزم

من چند می ارزم چند روز پیش نزد دندانزشگی رفتم تا دندانی را که چند سال پیش پر کرده بودم ولی موادش کنده شده بود دوباره پر کند. دندانپزشگ پس از معاینه گفت:- 1-چون ریشه دندان حساس شده است باید عصب کشی شود. 2- جداره مینایی دندان پوسیده است که باید ساییده واز نوجداره سازی شود. 3- اگر بخواهیم جداره سازی وپر کردن پایدار بماند لازم است روکش داده شود.وگر نه زود کنده میشود. پرسیدم چقدر هزینه دارد؟ پیش خود حسابی کرد و گفت :150000 تومان میشود اما چون بیمار خودم هستی 120000 تومان حساب میکنیم گفتم :دکتر , با این حساب من خودم چند می ارزم؟ شگفت زده گفت: منظورت چیست؟ گفتم:- اولا دست کم نیمی از دندانم که نصف تنه وریشه آن است نسبتا سالم و باقی مانده است –اگر آن را هم 120000 تومان حساب کنیم میشود 240000 تومان . ثانیا , این دندان بیش از هفتاد سال به من خدمت کرده است در حالیکه هر دندان که پر شود بطور متوسط تقریبا پنجسال میماند – یعنی هر دندان طبیعی چهارده برابر بخشی که تر میم بشود کار میکند .بااین حساب 240000* 14= تومان - وچون خداوند علاوه بر دندانهای عقل 28 عدددندان دیگر به من داده است 3360000*28 =94080000 تومان - واگرارزش آرواره هارا که دندانهارا روی آنها نصب کرده است دست کم به همین مبلغ حساب کنیم میشود188160000:تومان! علاوه بر اینها - دندانها و آرواره هاولثه ها و مفاصل آنهارا هماهنگ و متناسب با دهان و لبها وچهره وجمجمه وچانه و گردن و....سازماندهی و آراسته کرده است - این سازماندهیهای در کمال هنر مندی وحکمت چه مبلغ می ارزد؟ لبهبا چند؟-دهان وزبانها چند ؟نای وحلقوم؟چشمان,گوشها, بینی چند؟جمجمه و سایر استخوان بندی ,مغز و نخاع و سلسله اعصاب ونیروهای احساس ودرک واندیشه وتعقل وجسم وجان وروان و میلیاردها اعضا واندام دیگر –که حتی نامبردن از آنها بیرون از حد توان است چند می ارزد؟ دکتر که نخست شگفت زده شده بود اندک اندک بخود آمد و پس ار چندی اندیشیدن گفت:- من تنها حساب کار خودم را دارم –اگر تو میخواهی از حساب کار خدا آگاه شوی یا خودت حساب کن یا از خودش بپرس!