کنترل تورم وعدهای ناامید کننده
وعده کنترل تورم در این حالتی که بناگزیر قرار گرفته ایم( حتی تک واحدی کردن آن هم) یک وعده نا امید کننده است ,زیرا به این میماند که به مردم بگویی - اگر در دولت پیشین برای تخریب بنیاد اقتصادی مملکت روزی 41 خشت یا آجر از آن تخریب میشد ما کاری میکنیم که روزی 10-15 خشت تخریب شود!!! یعنی اصل تخریب شدن در برنامه جدید هم دنبال میشود! ومعلوم است گه در چنین صورتی موفقیتی حاصل نمیشود مگر اینکه اصولا برنامه ریزی برای جلو گیری از تخریب و آغاز نوسازی تدوین و اجرایی سود؟