چون تجلی کرد اوصاف قدیم

چون تجلی کرد اوصاف قدیم.....

تقسیر بیت مثنوی که مرحوم علامه جعفری ا زآن خود داری کرده اندوحدت مطلق خداوند و آفرینندگی اوست که وحدت صفت ثابت لایتغیر پنهان وآفرینندکی ثابت لا یتغیر آشکار است.
بیان وتوضیح آفرینندگی مستمر آشکاراو بامختصر توجهی همیشه وهمه جا قابل ادراک است ودر قرآن کریم درآیات بسیار بیان گر دیده که از جمله آیه 29 از سوره 55 است که میفرماید کل یوم هو فی شان:درتمام زمانها اومشغول کار است که کار اوهم آفرینندگی ویرورندگی و فروع آنست پس او هیچگاه بیکار نبوده ونخواهد بود .
وبرای اثبات وحدت فر موده است: لبس کمثله شی :هیچ چیزی مانند او نیست ونیز فرموده است :ومن کل شیءخلقنازوجین :کل آفرینش و اجراءآنرا زوج ودارای قرینه آفریدیم یعنی هیچ چیزی-نه در ذات ونه در صفات- واحد مطلق نیست تا در عددهم واحد مطلق بودن برای خداوند ثابت ولایتغیر باقی بماند- ویکی ازنمونه های بی نهایت آن کفر و ایمان است و سوختن گلیم کفر و ایمان به این معنی است که این دو نوع متضاد نیز در فطرت ذاتی نهانی , ثبات ندارند وپیوسته تغییر پذیر هستند –مانند جریانهای مثبت ومنفی برق در مدارات که وقتی جریان مثبت به نقطه اثرگزاری برسد در مسیر منفی به جریان معکوس منفی مبدل و جریان منفی مثبت میگردد واین مثبت و منفی شدنها همیشه تکرار میشود وثباتی ندارند – وعلامه جعفری نخواسته است بگوید که کفر و ایمان نیزکه ظاهرا دوچیز متضاد هستند در واقع امر درنظامات آفرینش لازم و ملزوم یکدیگرند واز برخورد آنها بقاء و جریان تکامل استمرار می یابد؟