بعضی از اصول آفرینس در برابر فرضیه ها

بعضی از اصول آفرینش در برابر فرضیه ها                                                                                  --جعفر ناظم رعایا                                                                   - کسیکه مسلمان مومن است یقین دارد که قرآن کریم کلام وکتاب هدایتی خداوند بسوی فرزندان آدم برای ایجاد یک نظام اسلامی برتر است که برای تمام امور و شئون اعم از اجنماعی.علمی .فنی . سیاسی.اقتصادی و..... و بطور کلی آنچه از لوازم و ضروریات یک تمدن فوق پیشرفته – متناسب با تمام قرون و اعصار است را بگونه ای خلاصه اما بلیغ ورسا را در بر دارد.لیکن متاسقانه تا کنون به عللی اندوهبار عمده رهنمود های اساسی /مدنی قرآن از دید مفسران و پژوهشگران پنهان مانده است و بصورت علمی/کاربردی از گونه دانشگاهی طبقه بندی و تدوین وتعلیم و ساختاری نشده است –واین سهل انگاری باعث عقب ماندگی جهان اسلام از تمدن نسبتا پیشرفته مادیگرایان وبر تر ی پنداری تمدنشان وآسیب رسانی بر مسلمانان شده است ومسلمانان نا آگاه نیز بجای اینکه در صدد یافتن علل و عوامل بر آیند سلطه جویی و ستمگری آنهارا گردن نهاده وای بسا که برحی نیز دینمداری را علت می پندارند ! بیان بیشتر در اینخصوص در این مجال میسر نمیباشد. طبق تعاریف قرآن کریم سر منشاء آفرینش اراده وامر آفریننده است –چنانکه در آیه 82 از سوره 26 میفرماید :- چنین است امر او همانگاه که اراده چیزی نماید میگوید "بشو" پس "میشود" – نه نیازمند صرف زمان است ونه طرج ونقشه ومشاوره والگو ومددکار و وسیله واسباب و ابزار ونه آنچنانکه اشاره نموده اید –ماده وضد ماده-چون اگر اینهارا سر منشاء بشمار آوریم برای آنها هویت وماهیت ازلی واز لوازم وضروریات آفرینندگی قائل شده ایم . دراینحصوص میفرماید:- مگر نه اینست که در (سر آغاز)آفریده شده اند اما از نه چیزی؟ آیه 35 از سوره 53 - باید توجه داشت که آفریده شده اند از" نه چیزی " با "از هیچ آفریده شده اند فرق بسیار دارد : "من لا شی" –"لامن شیء"زیرا اگر گفته شود از هیچ واژه هیچ ماهیت و موجودیت پیدا میکند؟. پس خداوند برای آفریدن هرچیزیکه لازم بداند بمحض اینکه بفرماید "بشو" بیدرنگ همه چیز فراهم میشود و در جاییکه او خواست قرار میگیرد وبه انجام وظیفه میپردازد وحتی برای توسعه وتکامل تدریجی آن نیز تمام ذخایر لازم خلق میشود ودر گنجینه های لازم آماده میماند تا در زمانهای لازم درجاییکه مقدر شده است قرار گیرد چنانکه میفرماید : هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزاین وپشتوانه آن نزد ما میباشد و نازلش نمینماییم مگر به اندازه مشخص و مقرر . آیه 21 از سوره 15. اما نکته بسیارمهم وظریف لازم به بیان ابنست که خداوند قرموده است که : واز هر چیز که آفریدیم دو زوج آفریدیم – یعنی گل هستی و تمام اجزاء آن بر اساس تقابل و تقارن و دو گانگی آفریده شده است ومیشود تا فردیت و یگانگی –حتی در عدد هم – تا ابد مطلقا مخصوص خداوند تابت و باقی بماند . ضمنا چون این تقارن و تعارض بصورت مثبت و منفی میباشد ای بسا که بتوانیم فرضیه ماده وضد ماده را هم از جمله مفاهیم موت و حیات بشماریم ویا از جمله مفاهیم اصل تبدیل وتبدل – چنانکه میفرماید :- روزی میرسد که زمین (باتمام اجزاء آن) به چیزی غیر از زمین تبدیل میشود وهمینگونه میشوند آسمانها – مثلا اگر ماده هستند به غیر ماده –مانند نور وفرشتگان و روح مبدل میگردند و چون از عالم شهود هستند به عالم غیب تبدیل میگردند وچون مطابق اصل تزویج و تقارن در انصورت نیز باید عالم غیب به عالم شهود تبدیل شود .نیز از صروریات ایمان اهل تقوی این است که به غیب ایمان داشته باشند : الذین یومنون بالغیب و.. آیه های 2 و 3 از سوره دوم . ضمنا اضافه مینماید که هم اکنون نیز ماجریان اصل تبدیل و تبدل را که تدریجا انجام میشود شاهد هستیم مانند تبدیل جرم خورشید به نور وتبدیل نور به کلوروفیل (سبزینه) در گیاهان وتبدیل سبزینه به برگ وبار ووسیله رشد ونمو گیاهان و جانوران و......ولیکن در پایان کار این حادثه یکباره .وکامل وشامل همه چیز خواهد شد.