ایجاد مدنیت راستین

ایجاد مدنیت اسلامی  راستین          نگارش :_جعفر ناظم رعایا

بنده با اقتباس از رهنمودها ی قرآن کریم در خصوص مدنیت راستین اسلامی درموارد مختلف مقاله ومطالبی نسبتا مفصل نوشته ام اماآنچه ذیلا عرضه میگردد بیان نطریست که در تاریخ 29/10/92 ذیل بیانات آقای دکتر عیسی نیا در خصوص آسیب شناسی وحدت حوزه و دانشگاه با سایت شفقنا مطرح شده است -خلاصتا عرضه نموده ام:- موضوع بسیار مهم ودرجه اولی است که جناب دکتر عیسی نیا خوب تحلیل نموده ودر پارا گراف پایانی خوب نتیحه گیری کرده اند اما به هدف رسانیدن یک چنین نظری بصورت بخشنامه وفرمان عملی نخواهد شد واگر هم بشود دوامی نخواهد داشت , بلکه درصورتی عملی و مستمر ونتیجه بحش خواهد شد که اصول موضوعه در قرآن کریم که اساسنامه دین اسلام برای ایجاد دین حق یعنی یک مدنیت اسلامی مورد خواست خداوند است بدرستی شناحته واعمال گردد وآن خلاصتا مقارن وهمتراز دانستن آیات آفاق و انفس وترکیب کردن آنها با آیات منزل برای تولید مدنیت اسلامی است آنچنانکه حداوند الگوی آنرا نیز مشخص فرموده است:- فاقم وجهک للدین حنیفا قطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبد یل لخلق الله ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون.30/30 در چنین صورتی باید مادیات (آفاق وانفس )را کالبد یک نظام مدنی اسلامی ومعنویات(آیات منزل ) را روح آن قرارداد آنچنانکه نخست کالبدآفریده شده وپس از استوا روح در آن دمیده شده است .آماده ادای توضیحات بیشتر هستم