ایجاد مدنیت راستین اسلامی

ایجاد مدنیت راستین اسلامی موضوع بسیار مهم ودرجه اولی است که جناب دکتر عیسی نیا خوب تحلیل نموده ودر پارا گراف پایانی خوب نتیحه گیری کرده اند اما به هدف رسانیدن یک چنین نظری بصورت بخشنامه وفرمان عملی نخواهد شد واگر هم بشود دوامی نخواهد داشت , بلکه درصورتی عملی و مستمر ونتیجه بحش خواهد شد که اصول موضوعه در قرآن کریم که اساسنامه دین اسلام برای ایجاد دین حق یعنی یک مدنیت اسلامی مورد خواست خداوند است بدرستی شناحته واعمال گردد وآن خلاصتا مقارن وهمتراز دانستن آیات آفاق و انفس وترکیب کردن آنها با آیات منزل برای تولید مدنیت اسلامی است آنچنانکه حداوند الگوی آنرا نیز مشخص فرموده است:- فاقم وجهک للدین حنیفا قطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبد یل لخلق الله ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون.30/30 در چنین صورتی باید مادیات (آفاق وانفس )را کالبد یک نظام مدنی اسلامی ومعنویات(آیات منزل ) را روح آن قرارداد آنچنانکه نخست کالبدآفریده شده وپس از استوا روح در آن دمیده شده است .آماده ادای توضیحات بیشتر هستم