چرا عربها تاریخ میلادی را انتخار کرده اند

چرا عربها تاریخ میلادی را انتخاب کرده اند؟ جعفر ناظم رعایا 1392-10-17 01:24                                                                                                      با این که قرآن کریم به زبان عربی نازل شده متا سفانه بعضی از دانشمندان و حکام تصمیم گیر عرب به بسیاری از حقایق و دقایق قرآن توجه کافی ننموده اند که از حمله یکی انتخاب تاریخ قمری و دیگری که حقارت آور وثابت کننده یکی از علل وابستگی است انتخاب تاریخ میلادی برای جهان اسلام میباشد خوشبختانه دانشمندان ایرانی درمحاسبات بسیار دقیق خود برای تنظیم تاریخ شمسی خواست خداوندرا نیر مد نطر داشته اند - آنجا که در آیه 26 از سوره کهف میفر ماید :- ولبثوا فی کهفهم ثلاث ماه سنین وازدادو تسعا " اصحاب کهف 300 سال در غارشان ماندند "ودیگرا ن نه سال به آن افزودند " . خداوند در این بیان 300سال را که سال شمسی بوده از قول خود بیان فرموده ونه سال را که حاصل تفاوت سالهای قمری با شمسی است به دیگران نسبت داده است واگر اندکی دقت شود روشن میشود که از نظر خداوند محاسبه وتنطیم تاریخ برا ساس شمسی ترجیح دار د چون محاسبه تاریخ سالها ی قمری را مورد بی اعتنایی قرار داده است این مایه افتخار است که دانشمندان ایرا ن در 700 سال پیش توانسته اند با این همه دقت (حتی ثانیه) نطام منطومه شمسی را رصد و محاسبه نمایند