خدا.دولتمردن. نقت و مردم
خدا.دولتمردان.نقت ومردم خدا وندا ! این بنده روسیاه از خودت گله دارد که به کشورهای دیگر همه چیز داده ای اما به ایران فقط نفت داده ای ولذا گردانندگان این کشور پهناور با این جمعیت بسیار چاره ندارند جز اینکه هزینه ها ی هنگفت خودرا بر مردم سرشکن کنند .حال اگر سرها یا کمر هایشان زیر فشار بشکند بخودت مربوط است نه کسی دیگر!! خدایا! روز حسابرسی اگر قبول کنی شهادت خواهم داد که دولتمردان تمام تلاش شبانه روزی خود ا در سراسر ایران بکار بردند اما هیچ چیزی که پشیزی بیرزد بدستشان نیامد و ناچار تمام همت خودرابرای کمک به تامین معیشت مردم روی نفت متمرکز کردند ؟