تفاوت جنت مربوط به آدم بابهشت برین ----- نگارش جعفر ناظم رعایا

تفاوت جنت مربوط به حضرت آدم با بهشت برین نگارش جعفر ناظم رعایا

نظام آفرینش در آغاز خلقت تمام انواع جانداران را -به استثنای انسان -به تجهیزات دفاعی مانند پشم – مو-پر-خوابهای زمستانی وتجهیزات دیگر مجهز فرموده است ومیفرماید تا بتواند در برابر عوارض طبیعی از قبیل سر ماو گرما و پرتوهای زیان آور خورشیدی –یخ زدگی آبها و گرسنگی مقاومت نمایند . از بین تمام انواع جانوران تنها نوع بشر را لخت و بدون تجهیزات طبیعی آفریده است تا ناگزیرنیازمند و مکلف بشود که وسایل و تجهیزات زیستی- دفاعی و تکاملی مادی و معنوی خود را خود فراهم نماید. وبدینجهت پس از اینکه بشر برای مقاومت در برابر سختیهای زندگی مجبور به تأمین و تدارک لوازم و وسایل دفاعی مانند وسایل شکار-ابزار کار- لباس- مسکن و همکاری وموآنست و تبادل نظرات و تجارب دانسته ها میشود مغزش بتدریج رشد می یابد و در مسیر کمال قرار میگیرد واز میان انسانها ی رشد یافته و برتر, آدم پدیدار و به نبوت برگزیده میشود و به او ندا میرسد:- یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه چنانکه درایه 213 بقره میفرماید :کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین ... ناس یا انسانها (بدویهای) یکدست و همگون بودند پس از آن خداوند برای هدایت آنان پیامبران را برگزید -که با این بیان آدم اولین بشر یا انسان نیست بلکه اولین انسانیست که تکامل یافت و به مقام آدمیت رسید و به نبوت برگزیده شد (صفی)و دلیل دیگر آیه 33 از سوره سوم است که میفرماید انالله" اصطفی" آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمین که آیه بیان میدارد که عالمیانی بوه ادند که آدم نیز مانند سایر پیامبران برای هدایت آنان برگزیده شده است. همچنین آیهها 11 از سوره 7 که میفرماید ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجوا لآدم.....یقین بدانید که ما شما را آفرید یم سپس شکلتا ن دادیم ( تکاملتان بخشیدیم) و سپس به فرشتگان فرمود یم به آدم سجده کنند. بنابراین ادم اولین نفر نژاد بشر نیست بلکه نفر تکامل یافته از انسان میباشد که برگزیده شده و به مقام نبوت رسیده است. پس انگاه که آدم برگزیده میشوند و به منظور برقراری دین و شریعت که نخستین و مهمترین پایه آن بر طهارت خانواده و نسل و نژاد طرح و ایجاد میگرددبه او امر و فرمان داده میشود : یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه وکلا منها رغدا حیث شئتما...:- ای آدم توو همسرت هرکجا هستید ومایلید در پوشش لباس و مسکن روابط همزیستسی وهمسری برقرار کنید و از نتایج آن به فراوانی و گوارایی برخوردار شوید .بنابراین جمله اسکن انت و زوجک الجنه با جمله :- وجعل منها زوجها لیسکن الیها از آیه 189 همین سوره هم افق میباشد پس این قبیل آیاتی که خطاب به آدم صفی هستند از اولین آیاتی میباشند که پس از امر تکوینی به بنی آدم که لخت (بی مو وپشم وپر و )آفریده شده و ناگزیر خود مجبور به تهیه لباس و مسکن و ابزار کار وسایر مایحتاج شده است اورا به تدریج آماده کرده است تا پس از برگزیده شدن به مقام آدم صقی به پیامبری برای هدایت اهل ایمان نازل واجرایی گردد. پس لخت آفریده شدن بشر در آغاز یک ضرورت تکوینی بوده است و در دنباله آن به ضرورت پوشش برای رعایت حجاب وعفاف در امر زناشوئی و طهارت نسل ونژاد تبدل وتکامل یافته است. بنابراین "جنت" مربوط به حضرت آدم و همسرش به معنی پوشش است و با جنت فردوس ویا خلد برین یابهشت برین تفاوت بسیار دارد. در این خصوص دلایل بسیار دیگری وجود دارد که متعرض آنها نمیشویم. علاقمندان به اطلاعات بیشتر میتوانند به کتاب "رهنمودهایی از قرآن کریم-در حل مشکلات مدنیت" به همین قلم یا سایت www.shamameh.com مراجعه نمایند