لزوم تجدید نظر در طراحیهای اقتصادی

لزوم تجدید نظر در طراحیهای اقتصادی                نویسنده  :-  جعفر  ناظم رعایا

 قبلا غرب کعبه آمال والگوی سیاسی وفرهنگی ما تشخیص داده شده بود که مارابجایی نرساند حالا یک عده ای به این فکر افتاده اند تا الگوی چینی را هم برآن بیا فزایند ویک الگوی "غرچی" درست کنند وسر لوحه کشور داری دولت و زندگی ما قرار دهند. بر هممین اساس استکه متخصصان هم فورمولهای اقتصادی خودرا تنظیم وارائه مینمایند که براساس میزان رابطه وجهه اجرایی پیدا میکند . میگویند در قدیم طلبه ای که از بیخ عرب شده بو د ببازار علافها رفت تا مقداری هیزم بخرد- به یک نفر بر خورد که هیزم برای فروش می آورد, با ادای کامل از محرج به ا وگفت این محموله حطب را که بر حمار حمل میکنی به کم مبلغ به مبیع حقیر صیغه جاری میکنی ؟ که هیزم فروش بیچاره هاج وواح شد - کسی گفت بابا بگو هیزمت به چند! آقایان مجترم -این تعاریف نتیجه کرفته شده از غرب که اکنون میخواهند لعاب چینی هم بر آن بزنند از زمان قاجار تا کنون در کشو ر احرا و تجربه شده و نتیجه وارونه داده است .آیا وقت آن نرسیده است که برای اقتصاد بیمار این مملکت بک نسخه ایرانی اسلامی بپیچند ؟ ما یک نفت و گازی داریم که اگر بگدارند ارزی وارد میکند .یک صادرات متنوعی داریم که ارز وارد میکند و یک وارداتی هم داریم که باید ارز بدهیم که جهانگردی دوسویه هم تابع این هردو میباشد - به کدام منطق میشود گفت که نمیتوان بین این دو فقره تعادل بر فرار کرد و مردم را به غرب وشرق حواله نداد ؟ چو دحلت نیست خرج آهسته تر کن که میخوانند ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان نبارد بسالی دجله گردد خشگ رود ی اینکه دولت بجای انجام تکالیف خود بجای نظارت کلی براجرای صحیح قوانین و جلو کیری از فساد و حیف ومیل خزانه ملی وکوتاه کردن دست حریم شکنان وتقویض اختیار به مجریان در قبال مسئولیت خواهی خود راه بیفتد در استانها و بیحساب و کتاب واضافه بر مصوبات قانونی وبحساب قرضه بانکی وافزایش نرخ ارزخرج بتراشد ونیمه کاره رهاکند تورم زاست نه چیز دیگر