پاسخ به نقد دینی آقای البندی

جناب آقای البندی عزیز – با عرض سلام و تشکر از دوفقره نقدی که بر نوشته اخیر بنده نگاشته اید به عرض میرساند:

آنانکه مدعی هستند که به غیر قرآن نیاز ندارند اصولاً قرآن را درست نفهمیده اند چون قرآ ن در آیه 53 از سوره 41 فرموده است :- سنریهم آیاتنا فی الافق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق ...که علاوه بر اینکه مژده ای بسیار بزرگ است که درتوامان کردن عملی آیات آفاق و انفس که همان علوم طبیعی تجربی هستند حق شناخته می‌شو.د .بنا بر این تمام علوم وفنون دیگر نیز مورد نیاز ضروری اسلام ومسلمانان میباشئ واگر کشی احساس بی نیازی کند به خودش مربوط است نه به یک نظام اسلامی حقیقی. 2-آری ,اسلام با داشتن قرآن کریم که اساسنامه دین است همه چیز را دارد اما به شرطی که مسلمانان نیز( که اکثراً شناسنامه ای) هستند قرآن را بشناسد و بفهمند و بر اساس آن عمل کنند . 3- در جنگها که نمونه‌هایی از آن‌ها را هم‌اکنون نیز شاهد هستیم معمولا بسیاری از مظاهر تمدن‌های پیشین آسیب می‌بینند. در جنگ‌ها و فتوحات صدر اسلام نیز یک" تمدن "جدید باظواهری اسلامی (که نواقص و زیان‌های فراوانی هم داشت )بنا نهاده شد که فوائدی هم - مانند رونق علوم و فنون وظهور دانشمندانی بزرگ ومبادله آنها در جهان . تمدن مذکور که تا اعماق غرب نیز گسترش یافت تاظهور صفویان وآغاز رنسانس در غرب در تناسب با مقتضیات ز مان ,منحصر به فرد بود وازآن پس روبه ضعف نهاد وبا جنگ جهانی اول مضمحل کردید . ازنمونه های دیگر منحصر به فرد بودن آن مقاومت دبرابر جنکهای چند صد ساله صلیبی در برابر غربیان متحد است که درنهایت شکست را گردن نهادند و عقب نشینی اختیار کردند . نظام آفرینش بر این اساس است که مانند حضور مداوم شب در برابر روزهمواره کفردر برابر دین حضور داشته باشد ونیز چون جهانیان همه افریده آفریننده هستند بر اساس عدل از نتیجه تلاش خودبر خوردارمیشوند نه با نام دین بدون عمل . بنابر این ما نباید چون نام مسلمان بر خود نهاده ایم منتظر باشیم که بدون هرگونه تلاش لازم بر و بحر وآسمانها در اختیارمان قرار گیرد و بر جهانیا ناز بفروشیم زیرا هم پاداشهای عبادی و هم تلاشهای مدنی دقیقا از رفتار و کردارما حاصل میگردد . فرآن نیز بر همین معنا تاکید دار د چنانکه وقتی مسلمانان با حضور حضرت رسول الله درجنگ با دشمن به علت اشتباه وسستی خود شکست خوردند میگفتند ماکه مسلمانیم چرا باید درجنگ شکست بخوریم ودر جواب به آنها درآیه140 از سوره سوم چنین پاسخ داده شده است (در هر جنگی ) همانگونه که به طرف مقابل آسیب میرسد به شما نیز آسیب میرسد , این چنین روزگارانی را بین تمام جهانیان متداول کرده ایم (جزو نظام فطرت قرار داده ایم) تا معلوم شود چه کسانی بر مبنای باورهای راستین به کار وتلاش یا مبارزه میپردازند. 4-نقصی که بیان کرده اید از اسلام نیست بلکه از مسلمانان است که اسلام را درست نشناخته و بنابراین درست هم عمل نکرده اند . در این خصوص بنده مطالب زیادی نوشته ام که تاثیراتی هم داشته اند و زمان لازم است که تأثیرات بیشتر آن‌ها هم عملا آشکار گردد. 5- این نظر که مراجعه مسلمانان به کتاب‌هایی که 1٬400 سال پیش نوشته شده بیهوده است متوجه قرآن کریم است و درست نیست زیرا قران حقیقتا کلام خداست و اگر درست فهمیده شود راهنمای قاطع و سعادت آفرین برای تکامل تمام مردم در تمام دوران مدنی مترقی می‌باشد –بخصوص که در 1400 سال پیش کتاب چندانی هم نوشته نشده است و براساس احادیث و روایاتی که بعداز رحلت حضرت رسول الله از ایشان وخاندان آن حضرت نقل میشد , درسالها و قرون بعد به تدریج مطالبی جمع‌آوری و تدوین شده است -حتی نهج‌البلاغه موجود نیز که در میان کتاب های دیگرمهمترین کتاب مسلمانان می‌باشد مطالب آن را خود حضرت علی(ع) تدوین نکرده‌اند بلکه چند قرن پس از ایشان توسط دیگران جمع‌آوری و تدوین شده است. 6-علوم تجربی- به نظر این بنده- نیمی از علوم و مکمل علوم دینی هستند که متأسفانه مسلمانان اغلب از اهمیت آن‌ها در یک نظام مدنی دینی آگاه نشده اند واین نقیصه خسارات بسیاری نیز به نظام دینی اسلام وارد کرده است .در این خصوص به مقاله این‌جانب با عنوان "ارزیابی علوم بر اساس تعاریف قرآن کریم" که در دو شماره مجله درس‌هایی از مکتب اسلام که درمهر و آبان‌ماه 1٬380 منتشر شد و در سایت شما مه و سایت‌های متعدد و مهم دیگر قابل دسترسی است مراجعه فرمایید . 7-در خصوص گوهر عقب افتادگی باید گفت که ربطی به دین اسلام ندارد بلکه ناشی از انحطاط مسلمانان می‌باشد و در این خصوص نیز پنده مطالبی در علل عقب افتادگی مسلمانان نوشته ام که در سایت شما مه و کتاب‌ها و مقالات بنده و نیز توسط جستجوگر های اینترنتی قابل دسترسی می‌باشد . 8 ناامید شدن از یک نظام دینی که به اجتماع مربوط میشود چندان پسندیده نیست و حداقل این است که شخص باید همواره به خودش و توانمند یهایش امیدوار باشد نه اینکه منتظر باشد تا دیگران کارها را سامان دهند تا او هم بهره‌مند شود .چرا باید از آینده نا امید بود بخصوص که شاهد هستیم که در همین دوره ما هم حوادث و تغییرا تی پیوسته درحال اتقاق افتادن است .ازکجا مطمئن باشیم که اینها راه صاف کن اتفاقی بزرگتر ومفید تر نباشند؟ 9-در مورد مولوی و دیگران که به قول آنان استناد کرده اید باید گفت آنان به حق در زمان ورده خود درخور احترام بوده و هنوز هم هستند ولی همه چیز را که نمی‌دانستند -همه چیز را همگان دانند و همگان را مادران نزا ده اند-میتوانم قسم بخورم که بسیاری از چیزهایی را که شما میدانید یا کسانی دیگر مولوی وامثال اونمیدانسته اند؟- 10- شایعه علوم آخور را افرادی مطرح کرده اند که از عمق مفاهیم قرآن و احادیث صحیح بی‌خبر بوده اند تعاریفی که قرآن کریم از اهمیت علوم و فنون می‌کند و نیز پیغمبر اسلام که فرموده است دانش اگر در چین هم باشد بروید و آن را کشف کنید منظور سراغ علوم حدیث وروایت به چین رفتن نبوده است بلکه علوم به طور کلی ومطلق منظور بوده است اما مغرضان معمولا از گزیده گویبها سوء استفاده میکنند وتحریفاتی ناروا انجام میدهند! 11-مطالب فراوانی را مطرح کرده اید که پاسخ دادن به همه آن‌ها احتیاج به نگارش کتاب‌های متعدد دارد و فرصت فراوانی میخواهد که متأسفانه در این مختصر نمی گنجد - نهایتاً بد نیست نظری هم به آنچه در پاسخ آقای براتی نوشته ام بیندازید. با آرزوی موفقیت همیشگی جناب‌عالی

آیا حضرا ت امام حسن وامام حسین در حمله اعراب به ایران شرکت داشته اند ؟ نویسنده:- جعفر ناظم رعایا 11 /10/ 94 مغرضانی از روی جهالت ویاشیطنت اما در هر صورت ارنظرایجا د وسوسه در معتقدات دینی/مذهبی مسایلی را مطرح میکنند که متاسفانه پاسخ دهندگان نیز بیشتر بدون تحقیق وتامل بلکه از روی احساسات پاسخهایی میدهند که بر ابهام میافزاید و مغرضان جسور تر میشوند وبه مقصود میرسند. ! پاسخ مطلب مورد بحث ایننست که که حضرت علی قاطعا در حمله شرکت نکردند وحضزات امام حسن وامام حسین)ع) نیز در دوره خلفای اول و دوم که مجموعا پنجسال طول کشید از شش سالگی وپنجسالگی به 10 و11 سالگی رسیدند . پس آیا سن آنان ایجاب میکرد که در حمله شرکت داشته باشند ویا به فرماندهی بر گزیده شوند ؟