اعتراض به بانک مرکزی

اعتراض به بانک مرکزی در خصوص تسعیر مجدد ارز و ذخایر خزانه

 این همه توضیحات مفصل سرگیجه آور تکراری لازم نیست -راستا حسینی بگویید :ما به این رویه عادت کرده ایم - نه تضعیف پول ملی برایمان اهمیت دارد -نه افزایش مستمر تورم - ونه اعتراض مرم وشکستن کمر آنان - اینقدر به مجلس میبریم و می آوریم تاموافقت بگیریم وگرنه یکی از قوانین ستمشاهی را دست آویز قرار میدهیم ومیکنیم آنجه را دلخواه خودمان است؟!