تدوین الگوی اسلامی -دنباله اقدامات

 

نویسنده : جعفر ناظم رعایا

اعلام نظر تکمیلی  به سازمان الگو سازی دینی

متأسفانه در اصول فرهنگ و آیین دینی کشورهای اسلامی بخصوص ایران نسبت به آنچه در قرآن کریم تعریف و تکلیف شده است انحراف های عقیدتی و نتیجتاً اجرایی به وجود آمده و باعث عقب افتادگی و وهن ملل اسلامی در مقابل مدنیت جهانی مادیگراشده است. بنابراین باید اصول و رهنمودهای مدنیت اسلام راستین را که در قرآن تدوین گردیده بازشناسی و مشخص نمود و موارد اختلاف آداب و سنن جاری با آن‌ها را تبیین کرد و برای حذف ناروایی ها از امور جاری و جایگزینی و تنفیذ زهنمودهای قرآن کریم به جای آن‌ها اهتمام نمود- پس اگر اصول مدنیت اسلامی بازشناسی و تعریف و اجرا یی‌گردد یقیناً مسئولین اجرایی تکالیف دینی/ اجتماعی خود را به خوبی انجام خواهند داد و نظام دینی یعنی مدنیت اسلامی ما در مسیری خدا پسند و پیشتاز وارد خواهد شد درصورتی‌که رویه‌ای که در سازمان الگوسازی بنیاد گردیده و همانند سازمانهای سنتی فعالیت میکند نتیجه‌ای جز اضافه شدن یک سازمان با مقرراتی همانند سازمان‌های متداول نخواهد داشت - برای نمونه سازمان الگو سازی باید اصول نظام مدنی را طرح و تد وین نماید وورود در تکالیف سازمانها را برعهده مدیران خود آنها واگذارد یعنی جریان امور بر اساس حذف انحرافها و تنویر باورها و پرورش استعدادها و تفویض اختیار هاو برانگیختن مسئولیت‌پذیری ها استوار گردد بنا بر این اساس کار باید بر مبنای تحقیق دقیق در قرآن کریم که اساسنامه نظام مدنیت اسلا می است بمنظور باز شناسی وکار بردی کردن اصول مدنی که در برابر مدنیتهای ماریگرا فدعلم کن باشد ایجاد کرد وگرنه سودی خاصل نخواهد شد