نقد مقاله حامعیت قرآن-مربوط به اندیشه قم

نقدی مختصر بر مقاله سایت اندیشه قم ------ نویسنده---جعفر ناظم رعایا

بنظر اینجانب بیشتر نکات اساسی "حامعیت قرآن کریم" نیاز به بررسی بنیادی دارد اما بنده در خصوص بند جیم رابطه انسان با طبیعت مقاله نکات ریر را عرضهمیدارم:- 1-مگر نباید اسرار و روابط اجزاء طبیعت را که همان علوم تجربی هستند شناخت تا با آگاهی از اسرار شگفت‌انگیز آنها خداوند را بشناسیم زیرا. با یک نظر کلی که بگوییم به به به چه قدر طبیعت باشکوه و زیباست که شناخت حاصل نمی‌شود . برای نمونه خداوند فرموده است و من کل شیء خلفنازوجین و کل شیء شامل همه چیز می‌شود از زمین و اجزاء آن گرفته تا خورشید و کهکشان‌ها و کل هستی چنان که فرموده است رب المشرقین ورب المغربین که متاسفانه قرآن شناسان با ارائه تعاریف ناقص خود راه را بر تحقیق بسته اند چون نتوانسته اند بفهمندکه طبق مفاذ : ومن کل شیء خلقنا زوجین در نظام هستی متقارن خورشید هم به صورت زوج مثبت و منفی وجود دارد: یکی برای بخش ظاهری و مشهود زمین که ما هم جزو آن هستیم و دیگری برای بحش نا مریی زمین که مخصوص جنیان است و به جهان آنان تاریکی می‌دهد؟ 2-چنان‌که می‌دانید اعتقاد به عالم غیب که نیمی یا بگو زوج عالم مشهود است از لوازم بنیادی دین می‌باشد و اعتقاد به معنی کسب علم تاحدی است که به آن ‌چنان پرداخت و همه‌جانبه حقیقت یابی و راستی آزمایی کرد تا یقین حاصل شود و آن یقین با قلب گره بخورد تا بشود اعتقاد ویکچنین دریافتی جز با فهم علوم و فنون فیزیک و شیمی و نجوم و کیهان‌شناسی که از متفرعات علوم دین میباشند,حاصل نمی‌شود 3 - این که به نظر مرحوم علامه طباطبایی استناد کرده اید- اگرنظر ایشان را در خصوص آفرینش هستی در 6 روز دوباره بخوانید ملاحظه خواهید کرد که تا حدودی نزدیک شده اند تاحقیقت را بیان نمایند و لی بعلت عذم تدبر کافی بخصوص به معانی متعدد حرف "فی" به تفسیر کامل کلام دست نیافته و تشنگان کسب حقیقت را در گمگشتگاه های کویرجهل تشنه لب رها کرده اند و همین گونه اند سایر مفسران که قرآن کریم را در یک چهارچوب خودساخته محدود کرده و هرگونه نوآوری و تحقیق خلاف رویه خود را ناروا دانسته و محکوم مینمایند که باعث عقب‌ماندگی جهان اسلام. از ایجادیک تمدن خدا خواسته شایسته دین مبین اسلام میباشد- همین گونه است اشارات علمی دیگر قرآن کریم که ورود در آن‌ها گشآینده دروازه هایی بی‌نهایت قراخ به سوی جهان هایی از علوم و فنون و نهایتاً نوری روشنگر مدنیتی پویا و در خور اسلام راستین می‌باشد که کماکان بسته باقی‌مانده و دروازه‌بانان نه خود می‌توانند آن‌ها را بگشایند و نه به دیگران فرصت می‌دهند که حتی به قفل آن‌ها دست بزنند وگرنه در اسفل السافلین دوزخ سقوط می‌کنند خلاصه اینکه قرآن کریم یک کتاب فرا دانشی است که اگر بسزاوار در آن تدبر و تحقیق متناسب با رهنمودهای خود قران بشود پیروان راستین را بر بال فرشتگان می‌نشاند و به عرش اعلا می‌رساند تا با آفریننده هستی هم‌کلام شوندو آزمایش شفاهی خود را ابراهیم وار و محمد گونه (ص)عرضه نمایند و تصدیق موفقیت آزمایش لیاقت خود را برای احراز مقام خلیفةاللهی تا حد زنده کردن مردگان دریافت‌کنند و برگردند و بر زمین حکمرانی و خلافت کنند -نه مانند ما هر گونه ابراز لیاقتی رادر.. در نطفه خفه نمایند که در این مورد درددل بسیار است که در این مختصر مجال آن وگوش شنوا نیست ! نهایتاً اینکه اگر همین گونه که شما هم مانند دیگران که به پشت‌سر نگاه می‌کنند و زرکشها و سیوطیها وطنطاویها را سند ساز مطالب و پیشوای راه خود می‌شمارند-نه خود قرآن کریم وتدبر سزاروار در آنرا- قافله تمدن اسلامی ما تا به حشر لنگ خواهد ماند !