انتشار اخبار ناسی از مصرف مواد مخئر و الکلی

نویسنده : جعفر ناظم رعایا

انتشار اخبار حوادث ناشی از مصرف مواد مخدر و الکلی

پیشنهاد میشود بمنظور آگاهی دادن به عموم مردم و بخصوص نسل جوان وکاستن از مفاسد اجتماعی, سازمانهایی مانند بهداری و بهداشت-انتظامی- مبارزه با مواد مخدرو خود مردم روزانه هر گونه حواد ث ناشی از مصرف مشروبات الکلی و هرگونه مواد مخدری را به بخشی خبری که در صدا وسیمای جمهوری اسلامی تشکیل میشود اطلاع دهند وصداو سیما نیز بدون هیچگونه ملاحظه ومحافظه کاری اینقبیل اخبار را نیز مانند اخبار ورزشی -بطور شبانه روزی مکررا به آگاهی همگان برساند.