مژده مهمانی خدا

مژده مهمانی  خدا----- سراینده جعفر ناظم رعایا

مژده ای دوست که ماه رمضان می آید                   بوی مهمانی فردوس ازآن می آید

باز آماده رفتن به ضیافت باشید                            میهمانی شده نزدیک و زمان می آید

میز بان چشم به راه است مهیا باشید                     گر چه خود درهمه جا همرهمان می آید

خادمان حرم ملک وجود از هر سو                        بهر تشریف شما دعوتیان می آید

بار عامیست که در مرتبه عز وجلال                      بر تر از حوصله و وهم و گمان می آید

نه فقط آدمیان خیره در آن فر وشکوه……             که عجب در نظرپردگیان می آید

پهنه ی خاک شود سفره و خوان ملکوت                 که در آن مائده ی هر دو جهان می آید

فضل وعقل و خرد ودانش و اندیشه و رای               می ننوشیده,ولی در هیجان می آید

چشمه های عسل وکوثر وتسنیم وشرا ب                 در ورید و شریان در جریان می آید

آنچه استاد ازل طرح به دفتر فرمود                       گاه آن است که در شرح وبیان می آید

رمضان چشمه رضوان خدا هست,آری                   هر شنا کرده درآن پاکروان می آید

آن تنعم که شود در شب قدر ارزانی                      به هر آن وزنه بسنجیش گران می آید

وه !چه تشریف شگرفی است که هر کرو بی            به سلام آوری آدمیان می آید

همره خیل ملک” روح ” به فرمان خد ا                  همه شب تا به گه صبحدمان می آید

خوش سلامیست که هر کس به سلامت دریافت          در پسین مرحله اش امن و امان می آید

ففضل این حادثه بسیار از این بیشتراست                اندک است آنچه غزلگون به زبان می آید

ناظمی نیز فراخوانده ی این مهمانیست                  لیک افسوس ! که او شرمگنان می آید