تحققیق فراگیر مناطق جغرافیایی -امور عبادی

تحقیق فراگیر مناطق جغرافیایئ مربوط به انجام امور عبادی :نویسنده -جعفر ناظم رعایا

 

اینکه بعضا اظهار داشته اند که در سر زمینهایی که روزها دراز ترند محدودیت زمانی برای روزه داری در نظر گرفته شود چندان هم بیوجه نمیباشد زیرا نظر اغلب فقها در امر انجام امور عبادی در کشورهای نزدیک به قطبین که شبانه روزهای نا متعادل کوتا و بلند دارند مراعات حد اعتدال درادای نماز و روزه میباشد. بنا براین چه بسا لازم باشد که (باستثنای کشورهایی که روی خط استوا قرار دارند ) تحقیقات فقهی فراگیر صورت پذیرد وتکلیف مومنان برای حوزه های جغرافیایی دور و نزدیک مشخصص گردد- بخصوص که جمله "یریدالله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر نیز نظر به این معنی دارد؟-- عرضه این موضوع بحضور مراجع عظام توسط شفقنا کار ساز بنظر میرسد.