چگونگی حیات خداوند-آیه الکرسی

چگونگی حیات خداوند - آیه الکرسی ----- نویسنده :جعفر ناظم رعایا.

در نقد توضیحی که درپاسخ به سوآلی مندرج در سایت شفقنا وارد شده است در تاریخ 30/3/94 نوشته شد

. خداوندی که آیات قرآن کریم را برای همه چیز" قول فصل" قرار داده است برای فهم اصولی وصحیح آیات نیز از خود آیات "قول فصل" مشخص فر موده است که در فهم اصولی ونهایی آیات حکم نهایی را صادر مینمایند اما بعلت اینکه این قول فصلها درنهایت ایجاز و اختصار بیان شده اند از نظر کسانیکه در فهم معانی تدبر کافی نمینمایند پنهان مانده وازاین باب زیانهایی هم به اسلام عزیز وارد شده است . . ازجمله. این قول فصلها جمله "لیس کمثله شیء" در آیه 11 از سوره 42 میباشد یعنی هیچ چیزی در هیچ موردی مانند خدا نیست . بنا براین خداوند از لحاظ حیات هم مانند مخلوقات خود نیست تا بخواهیم یا بتوانیم با در نظر گرفتن خصوصیات حیاتی مخلوقات از چگونگی حیات خالق آگاه شویم –بخصوص که حیا ت مربوط به ذات است وشناخت ذات مافوق ادراک وتصورات واوهام میباشد