ازدواج حضرت رسول با زینب دختر جحش

نویسنده :- جعفر ناظم رعایا ا

ازدواج حضرت رسول الله با  زینب دختر جحش.

موضوع ازدواج حضرت رسولالله با زینب دختر جحش در دین اسلام مانند موضوع حامله شدن بدون ازدواج حضرت مریم در دین مسیح میباشد که هر دو برای بهانه جویان  شبهه برانگیز هستند  و استدلال کردن دلهای چرکین را پاک نمیکند.

 به نظر میرسد که این هر دو موضوع آزمایشهایی هستند تا پیروان ادیان الهی  بتوانند میزان ایمان و اعتماد خود را با دینی که ظاهراً به آن دل بستهاند بسنجند  و به خود نمره قبولی یا مردودی بدهند تا بدانند که در دین ثابت قدم هستند  یا با کوچکترین شبههای میلغزند .

در این خصوص آیه شریفه 143 از سوره ی بقره نمونهای قابل ذکر میباشد که میفرماید : وما جعلنا القبله التی کنت علیها  الا لنعلم من یتبع الرسول  ممن ینقلب علی  عقبیه....ما قبله ایرا که به سوی آن نماز میخواندی تغییر ندادیم مگر برای اینکه معلوم شود چه کسی به راستی پیغمبر را تبعیت میکند وجه  کسی به پشت سر (بی ایمانی پیشین خود)برمیگردد-این  آزمایش سخت است مگر برای کسانی که خداوند آنها را هدایت و ثابت قدم  کرده است-- زیرا با وجود آن همه دلایل متقن و محکم و معجزه آسایی که دین اسلام را تشکیل میدهد انگشت گذاری روی یک چنین نکتهای- هرچند هم شبهه برانگیز باشد بهانهجویی توجیه نا پذیر است.

.