اصل شورایی شدن اسلامی

اصل شورایی شدن اسلامی

رف نظر ازحب وبغض وجانبداریهای مذهبی آنچه بعد از رحلت حضرت رسولل الله اتفاق افتاد حادته ای نبود که بتوان بر آن نام شورا گذاشت زیرا هر شورا یی باید متناب با اهمیت موضوع مورد مطرح در شورا باشد چنانکه یک شورا یی که در یک خانواده تشکیل میشو با یک شورای ده- یکشورای شهر- یک شورای کشوری وملی و... فرق میکند بنا بر این شورایی که برای تعیین سر نوشت اسلام بعد از حضرت رسول الله وبدون تامل وتبادل نظر کافی ودخالت دادن مردمانی دیگر تشکیل شد را نمیتوان متناسب با شئون اسلام عزیز که میباست امور کلی جهانرا هدایت کند پذیرفت وکمترین زیانهای ناشی از آن عبارتند از:- - از توجه و تدبر در آیه 38 سوره شورا هیچ شکی نیست که امر شورایی شدن کل امور یک نظام اسلامی مورد قبول خداوند در حد استجابت امر پروردگار و همتراز با اقامه نماز وادای صدقات یک تکلیف الهی وواجب عینی میباشد - 2- شکل دادن آن بصورتی که انجام شد سبب انحراف افکار بسمت وسویی شد که از آن ببعد جکام اسلامی تصور کنند که همینکه چند نقر مشاور مورد دلخواه خورا انتخاب کنند به تکلیف عمل کرده اندو ولذا نظام اسلامی که باید از 14 قرن پیش شورایی میشد به حکومتهای حودکامه معاویه مآبانه واز نوع آنچه هم اکنون نیز نمونه هایی ازآن برقرار است مبدل گردد.ومسلمانان از مزایای آنچه خداوند برای آنان خواسته است محروم بمانند. - 3- اهمیت رهنمودهای قرآ ن کریم مکتوم بماند که از آنجمله همین اکنون نیز مسلمانان موضوع شورایی شدن نظام مملکتی را یک سوغات فرنگ بپندارند!....وتاثیرات اسفبار دیگر.