گوساله سامری و چگونگی صدای آن

گوساله سامری وچگونگی صدای آن

نویسنده :جعفر ناظم رعایا

برخلاف آنچه به اشتباه رواج داده اند سامری نه خرق عادتی کرده و نه کرامتی داشته است. او هم مانند همه بنی اسرائیل بوده است که از زمینه مساعدی که در نتیجه مقابله حضرت موسی علیه‌السلام با فرعونیا ن فراهم شده بوده است استفاده کرده و مشتی از لوازم و وسایل زینتی ارزشمند مصریان را در غیاب آن‌ها که همه در روز عیدشان که همزمان با معجزه نمایی حضرت موسی در ابطال عملیات جادوگران هم بود] دزدکی برداشته و با خود می‌برند چنان‌که از قول سامری می‌فرماید:- فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها... آیه 96از سوره 20. پس بنی‌اسرائیل در غیاب حضرت موسی که ابتدا برای مدت 30 روز به کوه طور دعوت شده بود ولی 10 روز دیگر دعوت او تمدید شد بنی‌اسرائیل بلاتکلیف ماندند و خواستند که سرگرمی برای خود فراهم کنند و لذا وسایل زینتی را که از مصر به همراه آورده بودند باز کردند تا در معرض دید همدیگر قرار دهند و به شادمانی وخود نمایی بپردازند و سامری نیزچنین می‌کند و آنچه را با خود داشته که مجسمه یک گوساله زینتی یا بعنوان بت در معبدی بوده است میرباید-مجسمه گوساله ای که صدای گوساله هم از آن برمی‌خاسته است چنانکه در آیه 87 از همان سوره از قول بنی اسرائیل فرموده است :- قالا مااخلفنا موعدک بملکنا ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها وکذالک القی السامری :- بنی اسرائیل در برابر خشم شدید حضرت موسی بجهت گوساله پرستی آنها گفتند ما بخواست واراده خود باتو خلف وعده نکردیم لیکن وسایل و زییینت آلاتی را که از مصریان بر داشته بودیم وبا خود حمل مکردیم بیرون آوردیم (تا به همدیگر نشان دهیم ) وسامری نیز چنین کرد . بنا براین فرموده است مجسمه گوساله را برای آنان بیرون آورد:"قاخرج علیهم" و نفرموده است برای آنان ساخت "فاصنع علیهم"بنابراین گوساله دستساز خود سامری نبوده است بلکه ساخت مصریان بوده است که در معبدی یا خانه یکی از بزرگان قرار داشته و سامری آنرامی رباید و با خود حمل می‌کند صدایی نیز که از گوساله بیرون می‌آید شگفت‌انگیز و خرق عادت یا کرامت نبوده است زیرا ساده‌ترین وسیله آهنگین شدن جریان باد سوتک است که قخاران در قدیم به سادگی برای کودکان از گل پخته می‌ساختند و نوع پیچیده‌تر آن‌ها سازهای بادی متداول است که یا با دمیدن نفس و یا باضربه به تارهای سیمی ابریشمی و یا پوست مانند طبل‌ها و ضربها امواج سوتی دلخواه را ایجاد می‌نمایند . در ساخت مجسمه گوساله هم یقیناً از چنین فنی استفاده شده بوده است که از یک سو با د واردان شده و با برخورد با سیم‌ها و تار ها یا ورق‌های نازک فلزی و غیر فلزی از درون آن صدا بر می‌خواسته و بدین وسیله باعث فریب دادن قوم بنی اسرائیل توسط سامری و تشویق آن‌ها به گوساله پرستی می‌شود تأثر برانگیز این است که هنوز هم که ما مردمی مسلمان ظاهرا به رشداندیشه و تعقل و تدبر بیشتری نسبت به گذشتگان رسیده ایم با زهم با اتکا به روایاتی بسیار سست و بی‌پایه که باادله های قاطع کاملا عیر عقلانی و مردودهستند همان گونه تفاسیری را از بعضی آیات عرضه می‌داریم که در قدیم و بر اساس روایات من درآوردی اسرائیلیات خرافی -چون بیماری‌های خطرناک مزمن وناسور پیکره اسلام عزیز را می‌آزارد- به تفسیر آیات می‌پردازیم ! پس ا گر اندکی اندیشه و تدبر می‌شد یا هم‌اکنون نیز بشود هیچ نیازی نبود و نیست که جبرئیل را سوار بر اسب پیشاپیش اسب فرعون وارد معبرموقتی دریا کنند تا از جای سم اسب او سامری مشتی خاک بر دارد و با خود حمل کند و بعدا مجسمه گوساله ای بسازد و خاک‌ها را در شکم آن مجسمه بریزد تا به صدا درآید ! دلایل دیگری بر رد بر داشتهای ناروا در این خصوص هست که مجال بیشتری میطلبد