خواب وبیداری و رابطه آنها باروح

خواب وبیداری و رابطه آنها باروح...........................«نویسنده:-جعفر ناظم رعایا

در قرآن کریم اصولی هست که چون مورد توجه قرار نگرفته اند بیان تفاسیرصحیح از آیات نارسا و ناکارآمد باقی‌مانده است و دنیای اسلام از مزایای بیشمار آن‌هامحروم گردیده است. از جمله آن اصول اصل تزویج و تقارن است که‌ایه :-ومن کل شیء خلقنا ...زوجین بیانگر آن می‌باشد. اگر ما به قرآن مومن باشیم باید یقین داشته باشیم که تمام اجزای هستی جداگانه و کل هستی به طور یکجادارای زوج وقرینه می‌باشند و اگر آن‌ها را نمی‌شناسیم باید در جست‌وجو وشناخت وکار بردی کردن آنها باشیم تا معارف عقیدتی ونظام دینی ما تکامل یابد موضوع مورد بحث یعنی روح و توابع آن مشمول همین اصل و قاعده است یعنی بایدزوج وقرینه داشته باشد . در عربی بخصوص در قرآن کریم زوج و قرینه روح حیات است که فارسی آنها روان و جانمی‌باشد. .طبق تعاریف قرآن کریم رو ح یا روان منشأ ملکوتی و متافیزیکی دارد و حیات که همان جان است منشأجبروتی وفعل و انفعالات مادی و فیزیکی دارد. روح و روان از فعل و انفعالات ماورایی و معنوی مایه می‌گیرد ووتغذیه وتقویت می‌گردد و جان از فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی به وجود می‌آید و ترزیق و تقویت می‌شودو به همین علت است که در هنگام خواب رو ح از بدن جدا می‌گردد وبه عالم ملکوت میرود ودر ید قدرت خداوند قرار میگیرد تا تقویت شود و به کالبد انسان برگرددو فعالیت‌های او رامجدداً تحریک و رهبری نماید. .پس جسم زنده در حال خواب انسان پایگاه عروج و نزول روح است که اگر به علت مرگ فیزیکی از کار افتاده باشددر واقع امر فرودگاه روح غیر قابل استفاده می‌شودو روح دیگر به کالبد مرده برنمی‌گرددو این همان است که خداوند در آیه 43از سوره زمر می‌فرماید:- الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیه الموت ویرسل الاخری الی احل مسمی :- خداوند روحهارا بهنگام مرگ میگیرد وآنرا که نمرده است در حال خواب میگیرد پس آنرا که مرگش فرا رسیده است نگاه میدارد ودیگری را که هنوز عمرش باقیست تا آنگاه که زمانش بسر آید پس میفرستد (مکررا میگیرد و پس میفرستد)بیان توضیحات ضروری در اینخصوص مجال گسترده تری میطلبد. در اینجااین سوآل پیش میآید که:-چرا ما از خود نمی‌پرسیم که اگر به آیات قرآن ایمان داریم تاکنون از آیه 43 سوره زمر کدام رهنمودهای راهبردی و تکلیف آوری را استنباط کرده‌ایم که در تقویت معارف ونظام دینی ماتأثیرگذار شده باشد-- و همین گونه است بسیاری از آیات اصولی دیگر!