تالیف یک تقسیر کامل غیر ممکن است
تالیف یک تفسیر کامل غیر ممکن است.......نگارنده :جعفر ناظم رعایا آنچنانکه که از "اندیشه قم "باز نشر شده است – اگر(بر قرض محال) بنابود در همان صدر اسلام تفسیری تالیف شود که در طول تاریخ مستمر مدنیت مترقی انسان –تا انقراض نسل- جوابگوی نیازمندی های هدایتی انسانهای مومن باشد حجم ووزن آن از تمام کوههای جهان بیشتر میشد واز یک چنین تفسیری مردم هر عصری نمیتوانستند نیاز مندیهای هدایتی خودرا استخراح نمایند.اما خداوند این نقیصه را باتکامل دادن روز اقزون قدرت اندیشه و تعقل بندگان خود جبران فرموده است تا در هر زمانی مومنان راستین نیازمندیهای هدایتی خودرا متناسب با مثتضیات زمانهای خود از همین قرآن کم حجم استنباط و کار بردی نمایند. آیه 109 ار سوره 18 (وآیاتی دیگر)برای پاسخگویی به همین قبیل پرسشها ست که میفرماید:- بگو:-اگر در یا(ها )برای نگارش مفاهیم کلام خدا مرکب شود دریاها خشگ خواهد شد پیش از اینکه نگارش تفسیر کلام الله پایان یابد هرچند دریاهای دیگری نیر برای کمک فراهم آوریم ! پس آیا میشده است در همان صدر اسلام چنین تفسیری تالیف کرد ویا اکنون نیز میسر میباشد؟