رفع بخشی از مشکلات کم آبی

رفع بخشی از مشکلات کم آبی ه

مینگونه است که بیان فرموده اید و بنده نیر در مواردی اشاره کرده ام .راه حل مشکل اینست که تمام مراکز اجتماعی جنوب وبخشی از اراضی کشاورزی ایران -از خرمشهر به بعد که در حاشیه خلیج فارس قرار دارد ناگزیر بابد با شیرین کردن آب خلیج فارس ترویه (آبرسانی) شوند و مقادیر بیشتری ا ز روان آبهای جنوبی زاگرس به مناطق مرکزی بر گردانده شود