بیان نظر در موردتوافق هسته ای
یاد داشت پیرامون توافق اتمی مورخ 27/10/94 .........................نویسنده ؟جعفر ناظم رعایا امید است دولتمردان اجازه ندهند که تاسیسات عظیم اتمی که مردم با تحمل محرومبتهای توانفریسا در انواع گذر گاههاوتنگناهای سخت و نفس گیر,هزینه های هنگفت ایجاد آنهار ا پرداخته اند راکد بمانند واز هم اکنون با برنامه ها و طرحهای دقیق و حساب شده اجرایی ایران را به یک مرکز تولید تجارت جهانی اتمی افتخار آفرین مبدل نمایند