در مورد فیلم داستانی یوسف پیامبر

سریال یوسف پیامبر

 سریال یوسف پیامبر از اینجهت پذیرش همگانی یافته واستمرار خواهد داشت که یک تفسیر "گفتاری/نمایشی صادقانه از داستاهای قرآن کریم وآزاد از حشو وزوائد وغلو وولنگاریهای حرفه ای متداول است ولذا جاودان خواهد بود . اینجانب بعنوان یک مسلمان از تهیه کنندگان این اثر هنری/اسلامی بدیع صمیمانه سپاسگزارم - بخصوص از اینکه نظر اینجانب را مبنی بر اینکه " طبق تعاریف قرآن کریم وبرخلاف باور خلاف حقیقت عامه:رویا تاویل دارد نه تعبیر " رعایت ودر تجدید نظر اصلاح نموده اند - قدر دانی مینمایم - وازاین فرصت نیز استفاده نموده پیشنهاد مینماید که موارد زیر را نیز مد نظر قراردهند:- 1- این اثر بزرگ دینی فراموش نشدنی متکی به قرآن کریم است و چون حفایق قرآن کریم متناسب با گسترش ظرفیت استعدادهای انسانها پیوسته آشکار تر میشود این امکان را فراهم نمایند که هماهنگ با مقتضیات زمان -عند اللزوم -اصلاحات لازم را درآن بوجود آورند . 2- در قرآ ن کریم لازمه حفظ دانه از آفات را سیلو کردن آن در خوشه:- فذروه فی سنبله - بیان فر موده است در حالیکه در فیلم دانه را باکل بوته که شامل برگ وساقه وخوشه است فیلم کرده اند که هم مخالف مفهوم آیه است وهم باور نکردنیست که بتوان آنقدر سیلو ساخت که بشودیک چنان حجم عظیم بافه های گندم را در آنها جا داد . بدیهیست که در چنان موردی باید به فکر تغذیه احشام هم بود اما راهکار اینست که ساقه برگها از خوشه ها جدا وتبدیل به کاه شود وروی زمین کپه و روی توده های کاه با کاهگل اندود شود که با همین رویه بسیار ساده سالم باقی میمانند. نهایتا ضمن تشکر از خبر گزاری فارس استدعا دارد موضوع را به اولیای فیلم مورند نظر منعکس فرماید