چگونگی جسابرسی و وضع بیت المال

چگونگی وضع حسابداری و امور مالی بیت المال              نویسنده :جعفر  ناظم رعایا..

چه خوب گفته اند :

عنان مال خودت را بدست غیر مده.

 که پس گرفتن آن کمتر از گدایی نیست .

.اظهار نظری در خصوص صدور حکمی از یکی ار دادگاهای غربی مربوط به بر داشت 2 ملیارد دلار از ذخایر توقیف شده ایران خاوری خیانتکار یکی از مدیران نا مدبر ایران بو د . مگر سوء مدیریت واختلاس هنگفت منحصر به همین یکنفر و یکی دوقلم است اگر چنین است پس سرنوشت آن 150 ملیاردی را که خود اعترف کردند و به تدریج به صد ملیارد تقلیل دادند وبانگ مرکزی هم کم لطفی نکرد وبه حدود سی ملیارد(!) تقلیلش داد - چه کسانی رقم زذه اند؟ آیا از زمان تثبیت نظام انقلابی ما به اینطرف یکنقر مدبر ومدبرپولی و اقتصادی آگاه به تا ثیر حوادث نبود تا بموقع اوضاع را بسنجد وبموقع زنگ خطر را به صدا در آورد وطعمه را قبل از بلعیدن از ذهان گرگها بیرون بکشند !ومگر هم اکنون هم کسی از این قبیل حوادث عبرت میگیرد تا توجه به تکالیف ومسئولیت پذیری مدیران را به آنان تفهیم نماید؟ نتیجه اینکه کسی یخه مدیری را که در گزارش دادنش که مثلا میگوید _مطابق آمار در حدود 50-60 ملیون ! نمیگیرد وبگوید باکدام لیاقت وحسابدانی اینگونه گزارش میدهی ؟ بلکه بخود آیند ! بدیهیست که چون وضع چنین است آنها هم بپذیرند که پولهایی در اختیار دارند که صاحبش آنهارا نمیخواهد و آزاد رها کرده است تا دیگران بتاراج ببرند! این گریه آور نیست که هیچ سازمانی در این گشور - بتاریخ روز-نمیداند که دار وندار ما چیست؟