هشدار:کورش کبیر همان ذوالقرنین است

هشدار! کورش کبیر همان ذوالقر نین است        ....نگارش -جعفر ناظم رعایا

که در قرآن کریم مورد تجلیل قرار گرفته ااست - حریم اورا محترم بدارید. متاسفانه علما و فضلا و ادباي ما در طول تاریخ آنچنانكه شايد و بايد در تعاريف قرآن از ذوالقرنين, ژرف نگري و توغّل ننموده و به تبعيّت از پيشينيان و روايات سست و نامعتبر ذوالقرنين را اسكندر مقدوني دانسته اند و بنابرعللي كه ذكر آنها در اين مختصر ممكن نيست اسكندر را بيش از حدّ بزرگ و محترم شمرده اند تا جاييكه درفرهنگ وادب و امثال وحكم ما پايگاهي محكم يافته و تاريخ وفرهنگ ما را نيز مخدوش نموده اند. درعصرما كه به مسائل ، حتي المقدور ، علمي تر برخورد مي شود اشخاصي مانند ابوالكلام آزاد ، علامه طباطبائي ، آيت الله مكارم شيرازي ، نورعلي تابنده گنابادي مشخصات فردي مذكور در قرآن كريم را با دو نفر از نخبگاني كه از ميـان تعـدادي زيـادكه ممكن بوده است ذوالقرنين باشند بررسي و به اين نتيجه رسيده اند كه خصوصيات اسكندر مقدوني با تعاريف قرآن كريم قابل انطباق نيست اما خصوصيات كورش كبير هم با تعاريف قرآن كريم و هم با تعاريف تورات (كتب عهد عتيق) قابل انطباق ميباشد. تعاريفي كه اين بزرگان مدّ نظر داشته اند تقريباً همان خصوصيات شخصي ذوالقرنين است كه بنده آنها را مختصراً و مستقيماً از تعاريف قرآن كريم اقتباس نموده و در مقاله ای نسبتا مفصل در ده بند عرضه نموده ام امّا علاوه بر موارد مذكور كه خصوصيات فردي ذوالقرنين ميباشد اينجانب با عنايت به بعضي مختصات جغرافيايي كه درقرآن كريم بيان گرديده ومتأسفانه از نظرديگران مكتوم مانده است تأكيد مي نمايم كه مشخصات اسكندر مقدوني نه از نظر خصوصيات شخصي و نه از نظرموقعيت جغرافيايي با تعاريف قرآن كريم ، ذوالقرنين نبوده و اين افتخار در حقّ‌ كورش كبير مسلّم و غيرقابل ترديد ميباشد. در قرآن كريم به مختصات جغرافي ذيل اشاره شده است. 1- ذوالقرنين جهانگشايي را از شرق ميانه آغاز كرده و بسمت غرب رفته است چنانكه ميفرمايد : حتي بلغ مغرب الشمس ، يعني او از مشرق بسمت مغرب رفته است. 2- او دراين حركت به «عين حمئه» رسيده است و عين حمئه بمعني درياي سياه ميباشد و واژه حمئه هم به معني لجن است كه سياه است و هم به معني سياهرنگ است پس او درمسيرخود ابتدا به كرانه درياي سياه رسيده و درموقعيتي قرار گرفته كه ديده است خورشيد در درياي سياه غروب ميكند در صورتیکه اسکندر مقدونی اصولا درساحل غربی دریا ساکن بوده واگر میخواست به جهانگشایی بپردازر باید بسمت شرق حرکت کند.......؟