مدیران نامدبر

مدیران نامدبر

می اندر جام زر از دست ترسا

حرام اندر حرام اندر حرام است! ا

ین واقعا تاسف آور است که امکانات تولیدی داشته باشیم با ملیونها نیروی کار معطل و عدم اعتبار لازم برای ایجاد اشتغال!ومع الوصف مدیران ما تولیدات چینی را سفارش دهند آن هم از نوع دست دوم آنها !!!! اینها اگر شرافت اسلامی وانقلابی را نادیده میگیرند آیا عرق ملی کجا رفته است؟چرا اگر دولتمردان اینان را بحال خود رها کرده اندنمایندگان مردم بر سرآنان فریاد نمیکشند وخاموش میمانند تا بعضی از این خود کامگیها اتفاقی افشا شود وآنوقت مسئولی ناچار دستور توقف یا لغو قرار داد همان یک مورد افشا شده را صادر کند وموارد دیکر همچنان در سکوتی خفقا ن آور برضد شرافت انقلابی ملی استمرار یابد! آیا اینقبیل رویه ها با فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر الگوسازی دینی ایرانی پیشرو که ناهماهنک با امور اجرایی در جریان مطالعه است -از نظر دولتمردان -تجانسی دارد ؟

حسابداری و حسابرسی بیت المال ا

ین بنده از حدود بیست سال پیش تا کنون در هر فر صتی در برابر گزارش ها و سخنرانیهای مدیران دولتی اعم از رده های بالا و متوسط که نمایانگر ناحسابدانی آنان بوده و میباشد چه به صورت مقاله مستفل و چه بصورت تعریض در ذیل گزارشهای منتشر شده درسایبری چون ناحسابدانی آنان را بحران آفرین میدانم اعتراضهایی اخطار گونه نگاشته ام اما متاسفامه برای هیچکدام ازطرف هیچ مقامی عکس العملی مشاهده نکرده ام واینقبیل بی تفاوتیها ( نه به انتقادهای بنده) بلکه بی اعتنا ییهای رده های مسئول ,نمایانگر این است که حساب و حسابدار ی در بعضی از امور ما محلی از اعراب ندارد ولاجرم به بی انظباتیهای مالی بحرانزا از فبیل آنچه "بخشی" از آنها اخیرا افشا شده است انجامیده است . برای نمونه وقتی وزیری یا مدیری در سخنان رسمی خود میگوید : مطابق آمار در حدود پنجاه شصت ملیون—معلوم میدارد که این شخص نه از حساب چیزی میداند و نه میداند آمار یعنی چه واگر هم میداند آنهارا بی اهمیت میشمارد و لذا معلوم میدارد که کنترل محاسباتی ومالی سازمان زیرنظر او در چه آشفتگی قراردارد وچون اینقبیل سهل انگاریها تکرار شده معلوم میدارد که تا کنون هیچکس گوش چنین گویندگانی را نکشیده تا مدیران بدانند حساب و جسابداری مسئو لانه یعنی چه