حسابداری و حسابری بیت المال

حساداری و حسابرسی بیت المال ا---       

ین بنده از حدود بیست سال پیش تا کنون در هر فر صتی در برابر گزارش ها و سخنرانیهای مدیران دولتی اعم از رده های بالا و متوسط که نمایانگر ناحسابدانی آنان بوده و میباشد چه به صورت مقاله مستفل و چه بصورت تعریض در ذیل گزارشهای منتشر شده درسایبری چون ناحسابدانی آنان را بحران آفرین میدانم اعتراضهایی اخطار گونه نگاشته ام اما متاسفامه برای هیچکدام ازطرف هیچ مقامی عکس العملی مشاهده نکرده ام واینقبیل بی تفاوتیها ( نه به انتقادهای بنده) بلکه بی اعتنا ییهای رده های مسئول ,نمایانگر این است که حساب و حسابدار ی در بعضی از امور ما محلی از اعراب ندارد ولاجرم به بی انظباتیهای مالی بحرانزا از فبیل آنچه "بخشی" از آنها اخیرا افشا شده است انجامیده است . برای نمونه وقتی وزیری یا مدیری در سخنان رسمی خود میگوید : مطابق آمار در حدود پنجاه شصت ملیون—معلوم میدارد که این شخص نه از حساب چیزی میداند و نه میداند آمار یعنی چه واگر هم میداند آنهارا بی اهمیت میشمارد و لذا معلوم میدارد که کنترل محاسباتی ومالی سازمان زیرنظر او در چه آشفتگی قراردارد وچون اینقبیل سهل انگاریها تکرار شده معلوم میدارد که تا کنون هیچکس گوش چنین گویندگانی را نکشیده تا مدیران بدانند حساب و جسابداری مسئو لانه یعنی چه