بازهم درمورد دریاچه ارومیه
باز هم درمورد دریاچه ارومیه ----نویسنده جعفر ناظم رعایا بنده قبلا نظراتی را هم در این سایت (تابناک)وهم در رسانه های دیگر -مفصلتر-اعلام کرده ام اما متاسفانه ....... خلاصه اینکه حقایق ووقایعی وجود دارد که مورد توجه قرار نمیگیرد . سدهای حوزه دریاچه اگرساخته هم نشده بود باید باتوجه به اینکه جمعیت مصرف کننده بانیازمندیهای روز افزونشان که مقتضیات کشور بیشتر از اینهارا هم میطلبد- تعداد ریاد بیکاران و محرومان - تغییرات جوی مستمر ومنجر به کاهش نزولات آسمانی -ارزش بسیار آب شیرین در تمام مصارف اجتماعی ووووو دیگر این اجازه را نمیدهد که آبهای شیرین موجودرا رها کرد تا در دریاچه ها تبخیر شوند ونمکزار ایجاد کنند. وباین دل خوش کنیم که قشنگ است و باعث تلطیف هوا میشود و گردشگر جلب میکند !. بدیهیست که انجام هرکاری مخالفانی وزیانهایی هم دارد چنانکه آنجا هم که برای تامین آب مردم حرف از شیرن کردن آب دریاچه یا خلیجی بمیان می آید گروهی سربه مخالفت برمیدارند که اگر چنین کنید آب منبع شور تر میشود که برای آبزیان ضرر دارد . پس چه باید کرد ؟اکثریت نیازمند را باید رها کرد وتسلیم اقلیتی که عیر مسئولانه می اندیشند شد؟ آبهای شیرین را شور کرد و رفت از دریای هند آب شور را شیرین کرد و به ارومیه آورد؟ درست است که بخشهای خشکیده دریاچه نمکزار شده وبرای تبریز وشهرهاو صحراها و بیابانهای دور ونزدیک خطرناک شده است اما مگرنمیشود با مثلا مالچ پاشی ویا وسیله دیگری نمکهارا تثبیت کرد و همین بخش از دریاچه را که باقی مانده است زنده نگاه داشت واینقدر در تصمیم گیری مسامحه نگرد تا ریز دانه های نمکزار تاثیرا ت زیانبار خودرا بوجود آورد وما هنوز منتظر متحصصان -بخصوص بیگانه-باشیم تا بیایند و وبر فرض محال درد مارا درمان کنند _ چرا از همین امروز مالچ پاشی روی نمکهارا (که میتوانیم ) شروع نمیکنید و در فرصتی مناسب روی مالچها را-حد اقل در محدوده ارومییه باخاک نمیپوشانید تا قابلیت روییدن گیاه هم پیدا کند ؟_ آیا مطمئن هستید که متخصصان داخلی ویاخارجی بدون ایجاد مشکلات وخسارات و آسیبهای محلی میتوانند این معمارا حل کنند ؟ آیا آنها وقتی بیایند آب هم باخودشان می آورند یا مصرف همین آبهای حوزه را باید کم وزیادکنند و طرحی ارائه کنند که متخصصان خود ما نمیتوانند ؟! وای بر ما که این چنین خود باخته میباشیم!