محصولات ترا ریخته ومقتضیات زمان
محصولات تراریخته و مقتضیات زمان نویسنده :جعفر ناظم رعایا اخیرا تولیدات محصولات تراریخته در جهان توسعه یافته و در ایران نیز متداول گردیده وموافقان ومخالفانی نیز در اینخصوص به اظهار نظر پرداخته اند ونگرانیهایی در میان مردم بوجود آمده ونگارنده نیز با توججه بجه شرایط زمان اظهار نظری مختصر ازباب احساس تکلیف عرضه داشته است که برای آگاهی کار بران عزیز بیان میگردد: متاسفانه طرفدارا ن بی چون و چرای محصولات ارگانیک بدون توجه به حقایق تاریخی ووقایع جاری ناشی ازکسترش تصاعدی تمدن سخن میگویند .. درطول تاریخ گذشته جمعیت جهان متناسب بود باتوان سنتی تغذیه ای طبیعت اما پس از تاثیر گذاری نهضت علمی وفنی وگسترش شتابان تمدن وآگاهی مردم از تاثیر بهداشت وتغذیه کافی و مبارزه با بیماریها ازیکسو فرصت افزایش معدل طول عمر فراهم آمد که جمعیت جهانی را به هشت ملیارد رسانیده مانند اینکه مثلا جمعیت ایرا ن از سی ملیون پیش از جنگ چهانی اول به هشتاد ملیون افزاایش یافته و ازسویی ناگزیری تبدیل اراضی مزروعی به محل سکونت و توسعه تا سیسات مدنی از قبیل کلانشهر ها کارخانه ها ,,راهها وخیابانها-وهزاران گونه ساختها وزیرساختها ی دیگر مربوط که نامبدن آنها لازم نمیباشد ومصارف آبها در امور صنعتی ومدنی که: دارد به یک بحران امنیتی جهانی تبدیل میشود بنابر این مختصر- نفی کردن ضرورت تولید محصولات ترا ریخته مانند نفی ضرورت برق ولزوم باز گشت به دوراان استفاده ازپیه سوزها میباشد .پس ضرورت زما ن در شرایط موجود با با زگشت به تولیدا ت ارگانیک تامین نمیشود بلکه باید زیانهای احتمالی تولیدات ترا ریخته را مرتبا مورد تحقیق قرار داد و برطرف کرد؟