راه مقابله با تمدید تحریمها

راه مقابله با تمدید  تحریمها              نویسنده   جعفر ناظم رعایا

آنهابه این نتیجه زسیده اند که با تمدید تحریمها وعکس العمل متقابل ایران زمینه تجدید مذاکرات فراهم میشود ودر نتیجه فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی ار تحریمها ی طولانیتر پیشرفتهای ایران کند ترمیگردد و نهایتا ایران مجبورمیشود امتیازهای بیشتری بدهد.در حالیکه ازاهداف ترقی خواهانه خود هم عقب میماند. بنظر میرسد که بصلاح است ما بی سر وصدا شیوه کجدار ومریز سیاسی رادرپیش بگیریم ودر عین حال تمام توان خودرا بر خلاف گذشته مصروف بکار کیری منابع طبیعی وکنترل نظام مالی و اقتصادی از حیف و میل وصرف واقعی درآمد ها در ایجاد اشتغال وتولید داخلی بنماییم. مسلما اگر آنها مطمئن شوند که ما جدا نسبت به آنها بیرغبت و بی نیاز هستیم برای بر قراری رابطه عادلانه تر با ماحریصتر خواهند شد.