سیاستمداری از نوع ایرانی!

سیاستمداری ازنوع ایرانی !
1- کار ادامه سزیال معمای ساه بسمتی جریان دارد که در اذهان القا کند که انقلاب با کمک آمریکاییها به سر انجام رسیده است!
2- درمورد رسیدگی به چگونگی بر نامه ها وپیشرفتهای موشکی در سازمان امنیت لازم نیست کسی (ادعا کند) خود ما تمام جزئیات را برایشان در بوق و کرنا میکنیم- مانند فیلم همین آزمایش اخیر و بر جسته نشان دادن جمله نوشته بر آن!- همانگونه که طرف مقابل نیز زاغه ها و انبارهاوتاسیسات بمبهای اتمی خودرا با تمام جزئیات نشان میدهد.!
3-قاچافچیان به ملیاردهای خود میرسند هرچند در نتیجه بد سیاستیها انسانهای فراوان باعنوان کولهبر بگونه ای دردناک تحقیر شوند ونیروهای انسانی وتاسیسات تولیدی سرکوب شوند وبازار داخلی ارز روز بروز بحرانی تر بشود!