مشکلات عمومی مردم خوزستان

بلای عظیم آلودگی هوای جنوب---نویسنده :جعفر ناظم رعایا

نمایندگا ن هر حوزه و منطقه ای باید بهتر از هر کسی به مشکلات و مقتضیات حوزه انتخاباتی خود واقف باشند وبتوانند برای رفع اشکال طرح وراه رفع اشکال ارائه کنند - چرا نمیکنند ؟ از اینکه فقط شکایت کنند و مسئولیت ورفع مشکل را بگردن هم بیندازند که دردی را درمان نمیکند !َشما گمان میکنید که اگر تهران موقعیت جغرافیایی خوزستان را داشت در شرایط کنونی وضعی بهتر داشت ؟ عوامل پدید آمدن وضع موجود عبارتند از: 1- شوری آب-که تنها این یکی مربوط به صدکتوند است وتقصیرآن متوجه دولتیان پیشین است. 2-خشگیدن هور العظیم که مربوط است به ایران وعراق وترکیه و سوریه. 3 -ایجاد جنگهای تحمیلی که در طول چنیدین سال خاک تمام منطقه را زیر چرخهای ماشین آلات و سایر وسایل جنگی پودر کرد وتمام پوشش گیاهی منطقه را نابود کرد وهنوز هم میکند و عامل اصلی آن تحمیل کنندگان جنک به کشور های منطقه میباشند. نهایتا -چگونه میتوان عوامل ومسببات مذکور را متوقف کرد وبه تثبیت خاکها وایجاد پوشش گیاهی و صبر وتحمل پرداخت؟ گناه را بگردن هم نیندازید - اهمیت بسیار بزرگ موضوع را بیاد داشته باشید -رفع مخاطره را بنظر خواهی عمومی بگذارید واز خدا کمک بخواید بلکه این بلای عظیم دست آورد بشر را چاره فرماید !