مردود بودن پیشگوییهای مربوط به پایان دنیا

ا مردودبودن پیشگوییها ------نویسند -جعفر  ناظم رعایا
از کسانی که گفته های بعضی را که دارای عنوان دانشمند میباشند بر تر از وحی منزل می پندارند باید پرسید:مگر کسی که یکی از رشتههای علوم تجربی را تحصیل کند در همه چیز, به خصوص در پیشگویی هم ,دانشمند و صاحبنظر میشود و باید حرفهای اورا هر چند بی اساس بود ,در پیشگویی هم پذیرفت؟
برای نمونه یکی از دانشمندان معروف نیوتن است که واضع قوانینی معروف در فیزیک هم میباشد .این شخص بعضی از نوشتههای کتاب دانیال نبی را که دارای اشاراتی رمزگونه است با سرنوشت جهان در ارتباط پنداشته و آنها را تبدیل به ارقام ریاضی نموده ووبا وجودیک در تر توجیه و جمع و تفریق ارقا م نیز مرتکب اشتباههای فاحش شده است تاریخ پایان جهان را از آنها نتیجه گرفته است و نهایتاً ایران را عاملی از ایجاد جنگ جهانی دانسته که با غرب و اسرائیل درگیر میشود و با به کاربردن بمبهایی مخوف و آتشزا سبب انهدام دنیا و پایان جهان میشوند و فیلمی هم بر این اساس ساخته شده و تاریخی هم برای پایان جهان تعریف کردهاند که اکنون در حدود سه سال هم گذشته وهیچ اتفاقی نیفتاده است .همین گونه است پیشبینیهای نوستار داموس پیشگوی معروف که اوهم پایان دنیا را پیشبینی کرده اما طبق معمول زمان آن منقضی شده و اتفاقی نیفتاده وهمچنین بسیاری دیگر که اشاره به آنها ضرورتی ندارد -و همین گونه است تاریخی که اخیراً دانشمندان کیهانی برخورد یک سنگ بزرگ آسمانی بر زمین را که باعث انهدام آن میشود پ؟یش بینی کردندو با وجویکه پایه علمی هم داشت اکنون از آن هم چند روز گذشته و خبری نشد !
حال به نظر شما هر کسی حق دارد هر چه را میخواهد بگوید و باعث دلهره و هراس مردم بشود به جز خداوندی که هستی را آفریده است ؟! و کسانی که با یقین به قاطعیت کلام خداوند -بخصوص بعضی از پیشگوییها ترس آفرین مربوط به پایان جهان را مردود میشمارند