حل مشکل گردوخاک وشنهای روان در خوزستان

راه حل مشکل گردوخاک وشنهای روان در خوزستان.

نویسنده-جعفر ناظم رعایا 1

-درختکاری که با کاشت نهالهای کوچک عملی میشود تا درظرف چند سال رشد نکنند تاثیر کافی در نیل بمقصود نخواهد داشت. 2-سریعترین نتیجه از مالچپاشی وهمزما ن با کاشت درخت -برای طولانی مدت- عاید میگردد.. 3-تاثیر شنی هاوچرخهای تانکها و بلدوزرهاو سایر وسایط نقلیه وایجاد خاکریزها ی جنگی را که درطو ل سی سال گذشته خاک عراق را واخیرا خاک سوریه را تبدیل به سر مه کرده ودر معرض باد قرار داده و هنوز هم ادامه دارد باید کاملا در نظر داشت واز آنها جدا خواست که در رفع بلای نا خواسته ای که نفس جنوب ایرانرا گرفته همکاری جانانه داشته باشند. 4 ترکیه با سدهای عظیمی که زده وادامه میدهد باقیمانده جریانها ی دجله وفرات را هم خواهد بلعید که بمعنی یک جنایت هولناک در حق ایران وعراق و سوریه میباشد - باید این سه کشور پیامدهای اقدامات مهلک ترکیه را به سازمانهای ذیربط بین الملل احاله کنند و جدا مطالبه حقابه نمایندوگر نه عواقبی شوم وجهنمی در انتظار این سه کشور خواهد بود!