پلنگ دماغی

پلنگ د ماغی   - نویسنده   جعفر  ناظم رعایا

گفته اند چون مرگ پلنگ کوهستانی فرارسد هوس جنگ باستارگان درنهاد او پدید آید -در انجام این هوس شبانگاه بسوی درخشانترین ستاره پرد تاپنجه برخسارش کشد -پریدن همان بزیر افتادن در ژرفنای دره ای سنگلاخی همان.

پنین است که "پلنگ دماعی ؟ مثل شده است