SHAMAMEH.COM

مدیران بی تدبیر کار خانه ها و صنایع
مد یران بی تدبیر کار خانه ها و صنایع- نویسنده جعفر ناظم رعایا مدیریت صنعتی وکارخانه داری ( حتی برای سرمایه گزاریهای غیر دولتی)یک علم خاص ضروری است که باید آموخته وکاربردی ومتاسب با پیشرفت علوم وصنایع مستمرا باز آموزی شود ,آنچنانکه مدیران بتوانند بارشد علوم وصنایع جهانی هماهنگ شوند وموسسه مدیریتی را همواره در حال توسعه و بهسازی نگاهدارند و علاوه بر اینکه گردنبار دولتها ووامخواه بانکها نباشند بتوانند به توسعه کشور هم کمک کنند . اینکه نه میوانند تنخواه گردان لازم را برای بهسازی مداوم ماشین آلات وسایر ضروریات ,خود مدیران فراهم نمایند ونه در صدد رفع نقیصه مدیرتی خود هستند وپیوسته یا دست تکدی بسوی دولت دراز میکنند و یا راه رفع مشکلات را گرفتن وامهای گران بهره ازبانکها میدانند ونهایتا هم یکی پس از دیگری تعطیل واز رده خارج میشوند بهترین دلیل سوئ مدیریت وبی لیاقتی میباشد ومعلوم نیست چرا کسی به فکر رفع این معضل ملی نمیباشد!