موضوع چند همسری ورعایت عدالت

موضوع رعایت عدالت در چند همسری از نظر قرآن کریم نویسنده -- جعفر ناظم رعایا آ

نچه با توجه به جهانشمولی هدایتهای قرآن کزیم بنظر میرسد وآیه مربو ط به رعایت عدالت در چند همسر ی نیز همین منظور را متضمن میباشد منظور از رعایت عدالت بین همسران یک مرد موقعی مصداق پیدا میکند که امر رعایت عدالت اجتماعی آن منظور شده باشد یعنی تعداد زنان بی شوهر بعلت حوادث غیر طبیعی مانند جنگها که بیشر مردان در آنها کشته وزنان بی سرپرست میمانند تعداد زنان بیشتر از مردا شده باشد. در چنین شرایطی حق و عدالت ایجاب میکند که زنان بی سر پرست نیز از تامینات زنگی برخوردار شوند و لذا حتی مردان توانا باید مکلف شوند که برحسب امکانات تا حد اکثر جهار زن را به شرط رعایت عدالت همزیستی خانوادگی , به همسری بر گزیند واگر باز هم زنان بیشتر باشند برای دیکران تا حد توان تسهیلات زندگی فراهم نماید-اما اگر اوضاع اجتماعی عاد ی وتعداد زنان بیشتر نباشند اگر کسی باتکای توانمندیهای خود بیشتر از یک زن بگیرد به همان نسبت مرتکب ستمکاری به دیکران شده وعدالت اجتماعی رامختل کرده است هر چند این ستمکاری نامحسوس باشد -باید توجه داشت که خداوند در وضع شرایع نکاتی را لحاظ فرموده است که از دید ما ممکن است مستور باشد؟پس رعایت عدالت هم به اجتماع مربوط میشود وهم بر خانواده وافراد ؟