مطابق تعاریف اناجیل نیز مسیح مصلوب نشده است

دلایلی از اناجیل برحقانیت فران مبنی بر اینکه مسیح مصلوب نشده است.

نویسنده جعفر ناظم رعایا

مسیحیان نیز با اندکی اختلاف نظر معتقدند که حضرت عیسی(ع) زنده به اآسمان عزوج کرده است شرح واقعه آنچنانکه در انجیلهای چهرگانه نیز مندرج است :آن حضرت را پس از اینکه (طاهرا )از دار پایین آوردند در قبری قرار دادند و تخته سنگی بر در قبر قرار دادند و نگهبان بر او گماردند ولی روز سیم صبح زود که مریم مجدلیه بر سر قبر رفت دیدکه سنگ برداشته شده وآنحضرت بیرون رفته است و سپس بر مردم ظاهر شده وبمدت هشت روز بر پیروان ظاهر میشود وآنانرا هدایت مینماید وسپس (زنده) به آسمان عروج داده میشود —به فصول آخر هر چهار انجیل مراجعه شود. پاسخ جعفر ناظم رعایا ۶ خرداد, ۱۳۹۶ - ۱:۰۸ بعد از ظهر at ۱:۰۸ بعد از ظهر Your comment is awaiting moderation در اانجیل برنابا که از نظز شورای نیقیه مردود شناخته شده عقاید بسیاری شبیه عقاید مسلمانان مندرج است نیز به عروج حضرت مسیح به آسمان تاکید شده است . علاوه بر این در انجیلی که سازمان یو نسکو متونی از آنرا در سال ۱۹۷۵ پخش کرده است نقل قولی از حضرت مسیح به انگلیسی بیان شده که ترجمه آنبشرح زیر میباشد:- “آن کسی دیکر بود که تلخی و ترشی را آشامید (چشید) ومن نبودم واو کسی دیگر بود که صلیب را روی شانه هایش حمل کرد -وباز هم او او کسی دیگر بود که تاجی از خار را بر سرخود نهاد .در آن بالا من بودم وبر جهالت آنان میخندیدم ” مهمتر اینکه در باب ۲۷ آیه ۴۶ انجیل مبی وبا اندک اختلاف املایی در اناجیل دیگر- ازقول آنکه اورا بر دار کشیده اند چنین آمده آمده است:- ایلی ایلی لما سبقتنی :خدای من ,خدا مین !چرا از من پیشی گرفتی : مرا که بر دار هستم رها کر و رفتی! این موار بخوبی نشان مید هد نظر اسلام درخصوص اینکه کسی دیگر بجای آنحضرت بردار کشیده شده کاملا صحیح میباشد