پیشنهاهایی مختصر برای کاهش خسارات زلزله ها

نظرات جعفر ناظم رعایا ۱۳۹۶-۰۸-۲۳ | ساعت ۱۷:۲۶ at ۱۷:۲۶

پیشنهادهایی مختصر برای کاهش خسارات رلرله ها

قبلا چند دوره موضوع انتقال مرکز سیاسی کشور از تهران به مناطق دیگر مطرح گردید لیکن متاسفانه بدون دلیل ونتیجه مسکوت ماند! این مسلم است که بمنظور رهایی از خطرت زلزله وهزینه های هنگفت وایجاد نارضایتی مردم وزمانبری طولانی همگان را نمیشود انتقال داد اما اگر تنها بخش سیاسی شهر هم منتقل گردد متضمن نتایج زیر خواهد بود:- ۱- جاذبیت تهران متوقف میشود و انبوه تر ازاییکه هست نمیشودونفس کشیدن برای باقیمانده ها مشکلتر نمیشود!. ۲-کسانیکه کسب وکارشان متوقف بر تماس بادولتمرادان است ناگزیر تهران را ترک خواهندکرد وهمینگونه کسانیکه با این طبقه در ارتباط هستند . ۳-رفت وآمد مراجعان سایر استانها که جمعیت بزرگی راتشکیل میدهد منتفی میگردد. ۴- اگردر حوادث زلزله سازمانهای بالاسری نیز گرفتار آسیب شود نظام مدیریتی و کمک رسانی به سایر آسیب دیدگان متشتت میشود ودامنه خسارات جانی ومالی کسترده تر میگردد -درصورتی که اگر دولتمردان خود آسیب دیده نباشند بهتر میتوانند اوضاع را مدیریت کنند وخسارت را کاهش دهند . وهزاران منافع دیگر؟

پاسخ جعفر ناظم رعایا ۱۳۹۶-۰۸-۲۳ | ساعت ۱۷:۴۸ at ۱۷:۴۸ ۲-

دولت بخصوص وشهرداری هاومردم باید از وقوع زلزله های سختی که تاکنو ن اتفاق افتاده جدا عبرت بگیرند واز هم اکنون ایجاد هرگونه ساختمان وتاسیساتی را در مناطقی که روی گسلها قرار دارند متوقف بر این کنند که مقاومت هر ساختمانی را دربرابر زلزله های حداقل هفت ریشتری تضمین نمایند ونیز مقاوم کردن ساختمانهای موجود در مناطق زلزله خیز را آغاز کنند واستمرار دهند