اتگو سازی دینی

الگو سازی دینی ---نویسنده :جعفر ناظم رعایا

متأسفانه از رویه ای که سازمان الگوسازی در پیش گرفته نتیجهای کارساز حاصل نمیشود جز گردآوری انبوهی از مقالات نشئت گرفته از مفاهیم فرهنگی به معنای متداول جاری چه اگر مفید بود اسلام عزیز تا این حد متشتت و عقبمانده و آسیبپذیر نمیشد و نیازی به الگوسازی دینی ملی یشرفت دیگری نداشت . ما باید کلا ه را قاضی کنیم و مرد مردانه بگوییم که مسلمان معتقد به خدا و رسول و قرآن هستیم یا نیستیم ,و باور داریم که خداوند آفریننده است و نیازها و مصالح و مقتضیات وجود ی بندگان خود را بهتر از هرکس و کسانی میداند وحضرت رسول الله قرآن را بسیار خوب دریافت و ابلاغ کرده و بدون هیچ تحریف و اعمال نظری به ما رسیده و کلاً هدایت است :ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی -و تبیا نالکل شیء –یهدی للتی هی احسن ...وآمادهسازی مسلمانان برای الگو بودن جهانی و استخدام جنیان و شیاطین در امر تمدنسازی و رسیدن به مقام خلیفهاللهی و زضوان پروردگار و هزاران نکته از این قبیل . پس اگر چنین باشد که هست -ما باید مطمئن باشیم که در فهم و اجرای حقایق دینی ,بخصوص در بخشهای مدنی مربوط به مدنیت اسلامی اشتباهاتی بزر ک مرتکب شدهایم و بنابراین لازم است که به جای تکرار اشتباهات خود در مقالات و گفتارها و استدلال به یافتههای فلاسفه و دانشمندان غیر اسلامی بکلام خدا برگردیم و یکایک کلمات و جملات و آیات و سوره هارا با دیدی جدید و مدبرانه مورد تحقیق قرار دهیم و استنباطهای مطمئن را اسباب الگوسازی قرار دهیم . برای مثال آنجا که میفرماید و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله اللتی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم و لکن اکثر النا س لایعلمون . 30/30-با تمام وجود قبول کنیم که الگوسازی دینی بازشناسی و عملی کردن همین دین راستین است که موضوعه الهی میباشد و باید وجهه همت قرار گیرد که خود الگو برای انسان است و انسان نیز متقابلا برای آن الگو میباشدو هیچگونه تغییر و تبدیلی در آن مجاز نیست و مواد و تبصرههای آن را خداوند در قرآن کریم بیان فرموده و نمونه مجسم آن را انسان قرار داده است که مرکب از جسم و روح است وهریک از این دو بخش خصوصیات و نیازمندیهای خود را دارند که باید براساس میزان و عدل به یکسان مورد مراعات قرار گیرند0همینگونه یک نظام اسلامی باید مرکب از روح یعنی معنویات وجسم یعنی مادیات ( در شکل مدنیت پویاوپاک) -و باید بترسیم از اینکه روز حسابرسی از ما پرسیده شود که ما الگو قرار داده بودیم و تعاریف آن را در کلام خود بیان کرده ایم و در اختیار شما گذاشته ایم چرا شما به بیراهه رفتید و با عث وهن اسلام و تحقیر واستمرار عقبماندگی خود شدید –تاآنجا که نیاز به الگو سازی پیدا کردید؟ودر آن هم قرآن را ماخذ اصلی فرار ندادید!