پیش بینی در مورد رژم سعودی

پیش بینی -0-الا فاعتبروا یا اولی الابصار! --نویسنده  جعفر ناظم رعایا

وقتی شاه ایران سبیلش باندازه ظرفیتش از درآمد نفت چرب شد حاتم بخشی نسبت به غربیها را شروع کرد که مهمتر از همه دولار های نفتی را درحسابی در امریکا میسپر د وبا آمریکا قرار گذاشت که ارتش ایران را-درحدیکه بتواند ژاندارم منطقه بشود تقویت کند وبر همین اساس آمریکا هم تعداد لاز م فانتوم وسایر تسلیحات وکار شناس به ایران!بدهد وبهای آنهارا بدلخواه از سپرده های مذکور آزادانه برداشت کند ونیز شاه متعهد شده بود هرجاییکه آمریکا خواست تسلیحات مذکور را بکار ببرد! وبر اساس همین تعهد بود که مدتی خلبانهای ایرانی آموزش دیده توسط آمریکا-بدون اینکه ایرا ن با یمن وبخوص ظفار اختلافی داشته با شد میرفتند و ظفار را بمب باران میکردند ! اکنون که عربستان قراداد های بزرگ تسلیحاتی را با آمریکا بسته و یمن را بمب باران میکند وهمان راهی را دقیقا میرو دکه شاه ایران رفت باحتمال قوی همان فرجامی را خواهد داشت که شاه وبستگانش به آن رسیدند - اما متاسفانه تاریخ آن دوره دقیقا یادم نیست تا اکنون تکرار تاریخ را دقیقا پیش بینی کنم!

  توضیح  ---بتازگی بععضی از منابع آمریکا یی هم چنین پیش بینی کرده ااند که امروز 11/9/96 سایت خبر گزاری فارس باز نشر کرده است !