آیا مسیحیان هم مانند شیعیان عزا داری میکنندأ

آیا مسیحیان هم مانند شیعیان عزا داری میکنند؟

-نویسنده -جعفر ناظم رعایا

عزا دا ری گروهی با راه پیمایی وزنجیر زنی وهمراه با بر سر نهادن کلاه ازخار وحمل صلیب در بعضی از کشور ها و اقوام و ملیتهای مسیحی نیز انجام میشود در حلیکه اگر به دلایل زیر توجه مینمودند باید مطمئن بااشند که همانگوننه که قرآن کریم تاکید دارد دشمنان آن حضرت براو دست نیافتند ویهودای اسخر بوطی را که با رشوه گرفتن چند سکه نقره نا چیر استاد خود را به ماموران یهودی لو داه بود وبه آنحضرت شباهتی پیدا کرده بود به صلیب کشیدند و آن حصرت به آسمان صعود کرد . 1-اناجیل متفقا تایید مینمایند که آخرین جمله ای که شخص مصلوب بیان کرد این بود : ایلی ایلی لما سبقتنی –یعنی خدای من خدای من چرا از من پیشی گرفتی – (یعنی مرا بر صلیب رها کردی وخودت رفتی.!.به نقل از اناجیل رسمی موجود-به آخر اناجیل مراحعه شود واین مسلم است که حضرت عیسی هرگزباور نداشته است که خداوند اورا درآنحال وحتی درحالت عاد ی رها کند و برود –و یک چنین جمله ای فقط از دهان یهودا ی خائن خارج شدنی میباشد . 2- . - در سال‌ 1975 سازمان‌ يونسكو متوني‌ از انجيلی‌ را پخش‌ كرد كه‌ در سال‌ 1945 در ناحيه حما عادي‌ در فلات‌ مصر كشف‌ شده‌ بود. در ميان‌ متون‌ آن عبارتي‌ كه‌ ذيلاً كلمه‌ به‌ كلمه‌ نقل‌ مي‌شود وجود دارد: ترجمه‌ از انگلیسی --+: آن‌ كسي‌ ديگر بود كه‌ تلخي‌ و ترشي‌ را آشاميد (تلخي‌ رنج‌ مصلوب شدن را چشيد) و من‌ نبودم‌ ـ و او كسي‌ ديگر بود (سيمون‌ پيتر) كه‌ صليب‌ را روي‌ شانه‌ هايش‌ حمل‌ میکرد ـ و باز هم‌ او كسي‌ ديگر بود كه‌ تاجي‌ از خارها را بر سر خود نهاد. در آن‌حال‌ من‌ بالا بودم‌ (در آسمان)و بر جهالت‌ آنان‌ مي‌خنديدم‌. (به‌ نقل‌ از كتاب‌ اطلس‌ القرآن‌ ـ از انتشارات‌ دارالسلام‌ ـ رياض‌ ـ عربستان‌) اكنون‌ با توجه‌ به‌ عبارت‌ مذكور، آيات‌ 157 و 158 از سوره نساء را ملاحظه‌ نماييد: (و قولهم‌ انا قتلنا المسيح‌ عيسي‌ بن‌ مريم‌ رسول‌ الله‌ و ما قتلوه‌ و ما صلبوه‌ ولكن‌ شبّه‌ لهم‌ و ان‌ الذين‌ اختلفوا فيه‌ لفي‌ شك‌ منه‌ ما لهم‌ به‌ من‌ علم‌ الا اتبع‌ الظن‌ و ما قتلوه‌ يقيناً بل‌ رفعه‌ الله‌ اليه‌ و كان‌ الله‌ عزيزاً حكيماً ـ و گفتند ما مسيح‌ عيسي‌ بن‌ مريم‌ پيغمبر خدا را كشتيم‌ (نادرست‌ است‌) او را نه‌ كشتند و نه‌ بر دارش‌ كشيدندولي‌ امر بر آنان‌ مشتبه‌ شد ـ مسلماً كساني‌ كه‌ در باره عيسي‌ اختلاف‌ دارند راجع‌ به‌ او در شكند و در باره او علمي‌ ندارند جز پيروي‌ از گمان‌. يقيناً او را نكشتند بلكه‌ خداوند او را به‌ سوي‌ خود بالا برد و خداوند عزيز و حكيم‌ است‌-بنا براین مسیحیان با ید عروج حضرت عیسی را جشن بگیرند نه تحریفش کنند و عزا بگیرند ؟